ЗДДС 2013 - обобщение на важните промени

Най-значимите новости в данъчното законодателство тази година бяха внесени с промените в ЗДДС, обнародвани в бр 94 на ДВ и влезли в сила от 01.01.2013. По-долу следва обобщение и кратък анализ на по-важните промените:

 • С нововъведението в ЗДДС от 2013г., услугите на ДСИ (държавен съдебен изпълнител) вече са облагани с ДДС наравно с услугите на ЧСИ (частен съдебен изпълнител).
 • Увеличава се срокът на фирмите, притежаващи и зареждащи гориво от свои частни цистерни за собствени нужди, които подлежат на отчитане, осъществявано чрез монтиране на фискални устройства, които подават данни директно в НАП, да направят същото до 31.03.2013г.
 • Когато друга държава, членка на ЕС изпраща или получава стоки на друга такава, операцията вече не се счита за ВОД и ВОП .
 • Поредица от промени при данъците, засягащи извършването на подобрения при нает имот и правото на отпускане на данъчен кредит:
  • Когато се извършва ремонт върху нает актив, наемателят не начислява ДДС при връщането на актива и има право за получаване на данъчен кредит. Тук имаме промяна при отпадането на минималния тригодишен срок на договора за наем.
  • Когато се извършва подобрение върху нает актив, наемателят начислява ДДС при връщането на актива и има право за получаване на данъчен кредит. Същото обаче не важи, ако подобрението присъства като уточнение или задължение в договора. В такъв случай за основа на данъка се смятат преките разходи, които са направени.
 • Корекция в текстовете в ЗДДС относно неналичието на доставка на услуги и стоки при преобразуването на общински или държавни предприятия или бюджетни организации, тъй като до момента текстовете се отнасяха само до преобразувания на организации в Търговския закон.
 • Мястото на изпълнение, когато се отдават под наем превозни средства в дългосрочен план (като за плавателни съдове над 90 дни, а за други превозни средства над 30 дни) вече е там, където е установен наемателя, независимо от неговия статут.
  • Изключение от правилото: Когато има дългосрочен наем на плавателен съд за спортни, развлекателни или лични нужди на данъчно незадължено лице - този случай мястото на изпълнение е там, където се случва предаването на плавателното средство, но само при условие, че това е мястото на учредяването на стопанската дейност на доставящия контрагент.
 • Промяна в текста, свързан с неустойки и лихви, определени да не се начислява ДДС с цел отличаването на обезщетителния им характер .
 • Облекчаване на чужденци с български ДДС номер като се използват валутните курсове на ЕЦБ при превалутирането на данъчната основа към BGN
 • Промяна, касаеща бартерните сделки - данъчната основа за всяка от насрещните доставки вече се изчислява към датата на данъчното събитие поотделно, а не както беше досега - към датата, на която ДДС е станал изискуем.
 • Промени в концесионните договори , засягащи стойността на данъчната основа и добавящи 6-месечен преходен регламент при случаите със заварено положение.
 • При вътреобщностни доставки на стоки или услуги с постоянно изпълнение, продължаващи повече от месец, данъчното събитие е накрая на текущия месец, а основата е пропорционална на дните.
 • Регламентът за отдаване на данъчен кредит за използване на леки автомобили се връща назад в 2006г. предвид изискванията в ДДС Директивата на ЕС.

  Право за разрешаване на данъчен кредит има при:
  • наем на автомобила (както за горивото, така и за  използването).
  • при получени транспортни и таксиметрови превозвания и услуги, извършени с леки автомобили.
  • в случай, че автомобилът се ползва за определени дейности (охранителна, куриерска и пр.), дори и ако това не е единственото ползване на актива. Изисква се обаче  специалната дейност да е основна за дружеството (фирмата).
  • правилото за поставени от производителя седалки е отменено и няма ограничение.
  Ясно са изброени  обстоятелствата, при които се отказва правото на данъчен кредит, а именно:

  • за комплектовка, резервни части, смазочни и горивни материали.
  • при придобиване или внасяне на автомобил (тук съществува известна неяснота във връзка с лизингова компания, която придобива автомобили, логично е да се очакват уточнения в закона).
 • Срокът за подаване на регистрационен опис на действителните активи (и услуги) при регистрация и пререгистрация по ЗДДС се удължава на 45 дни ( от 7 дни). Фирмата може да се окаже с  премахната регистрацията по ЗДДС или да й се откаже такава, ако възпрепятства достъпа на НАП до оригинални счетоводни книжа ( освен в случай, когато НАП е бил известен своевременно за унищожаването или изгубването им).

  При  забава на регистрация по ЗДДС на фирма, тя ще дължи и допълнителна санкция – освен за неначисления ДДС, и за глоба за неподаваните ДДС декларации.
 • Нововъведение, което допуска възможност за  разрешаване на данъчен кредит в случай че при придобиването на стоката (услугата) не е бил ползван такъв (досега имаше такава възможност само, ако е бил взет непълен).
 • Данъчен кредит бива отказван,  освен когато претендиращото лице е невиновно при възникнали аварии и катастрофи, и в случай, когато лицето, ползващо стоката или услугата е невинно за възникването на същите.
 • При забава на регистриране по ЗДДС, неотчетеното ДДС вече ще започва да се натрупва от малко по-късен срок  - а именно от датата на издаване на акта за регистрация (14 дни по-късно).
 • Правилата, прилагани при фактуриране на междудържавни сделки са определените от държавата на изпълнението на доставянето с няколко изключения:
  • Получени фактури от ЕС с район на изпълнение България.
  • Издадени фактури с район на изпълнение в чужбина, освен при споразумение за самофактуриране.
 • Намаляване на формалностите около самофактурирането.
 • Въвеждане на „сборна фактура”, при която данните за всяка доставка се описват поотделно и се издава в края на месеца.
 • Посочено е като задължително да се изписва текст „ обратно начисляване” при неначисляване на ДДС, дължим от получателя.
 • Изрично е отбелязано като изискване във фактура за ОТУ да има текст “ регламент на облагане на маржа: туристически услуги ”.
 • В данъчна фактура до сто евро няма да бъде необходимо да се посочва ДДС ставката и дължимата обща сума (правилото не важи за дистанционни продажби, ВОД, доставки от/за ЕС).
 • Фирмите да изградят собствени норми, за да обезпечат достоверността, неделимостта на съдържанието и четливия вид на фактурите си като се осигури по електронен път достъп на НАП и на ЕС данъчни органи до документите ( когато сме данъчно задължени в държава от ЕС).
 • Солидарно отговорни по ЗДДС ще бъдем и в случаите, когато сме получили фактура с ДДС от нерегистрирано по ЗДДС лице.

 

Семинар "Промените в ЗДДС за 2013-та" на видео в две части: ЗДДС 2013 - част I ЗДДС 2013 - част II