Промените в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ за 2014 г.

Обзор на по-съществените промени в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ, влезли в сила от началото на 2014 г.


За промените в данъчното законодателство за 2014-та, освен от настоящата статия, може да научите и от видео семинар от Accounting Seminars, посветен на темата - Промените в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ за 2014-та


Промените в ЗКПО

Промени при отписване на вземания и задължения;

Кое е същественото в промяната в текстовете: Обезценени и отписани вземания и задължения досега можехме да признаем като данъчен разход при изтичане на 5-годишен срок от датата, когато са станали изискуеми. Ако не са се изпълнили и другите условия по чл. 37, т.е. обявяване ликвидация на длъжника, заличаване, погасяване на вземането по закон и т.н. Тези неща не са променени. Промяната в момента се отнася до давностния срок. Първо, включен е в текста „най-рано в годината, в която изтича давностния срок или се изпълни някое друго от условията”. Т.е. ние можем да изберем вече кога да признаем в разход това отписано вземане – дали в годината, когато изтича давностния срок или в някои от следващите. Това право вече ни е дадено.

Другата промяна е, че се въвеждат вече различни години за давностен срок, които са съобразени със Закона за задълженията и договорите. Досега в ЗКПО беше предвиден само 5-годишен срок. Сега, в зависимост от вида на задължението, се признава 3-годишен или 5-годишен давностен срок

Включен е още един текст, че непризнатите разходи от преоценки и от отписвания  и надвземания се признават, когато вземането е изпълнено преди изтичането на този давностен срок. Тук възниква един въпрос дали когато има частично изпълнение това ще се прилага, но не е много ясно.

По отношение отписването на задължения: Имахме задължения също, когато едно задължение не е платено, при изтичане на давностния срок да се увеличи данъчния резултат с това задължение, независимо дали сме го отписали за счетоводни цели. Сега се признава също различен давностен срок – 3 или 5 години. Разпоредбата е същата, т.е. за задълженията, които имат 3-годишен давностен срок, сме задължени на третата година да увеличим финансовия резултат.

Регулиране на доходите на местни физически лица;

Досега имаше разпоредба, при която с някои доходи, например по граждански договори, които са начислени към физически лица, но неизплатени, се преобразуваше финансовият резултат в края на годината. Не се преобразуваше само по доходи с трудови възнаграждения. Сега тази разпоредба  е прецизирана и е допълнена. В момента изглежда така:  Не се преобразува финансовият резултат с доходи, начислени, но неизплатени към края на годината, които са основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт. Добавени са обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт.

Данъчно стимулиране на предоставяне на стипендии;

В 2013 г. също имаше данъчно облекчение за предоставени стипендии на ученици и студенти, но той беше в раздела за даренията. Т.е. имаше ограничение в размер до 10% от положителния счетоводен финансов резултат. Текстът гласеше точно , че се признават разходи за дарения в общ размер до 10% към ученици, студенти в училища в държава членка на Европейския съюз или европейското икономическо пространство. Сега при новият режим на данъчно стимулиране е въведен съвсем нов чл. 177 а, който гласи, че се признават разходи за стипендия на ученик, придобиващ средно образование или студент в училище в държава в Европейския съюз или европейското икономическо пространство, но при следните условия: за период от 1 до 2 години. Ако този ученик или студент е в последните 2 години на обучение. Специалността също е като ограничение. Тя трябва да бъде подходяща за дейността на фирмата и при поет ангажимент от страна на фирмата и стипендианта за работа в период равен поне на периода на получаване на стипендията. Има допълнително условие, че ако не се изпълни тази точка да започне работа стипендианта и да работи поне такъв период, какъвто е получавал стипендията, това данъчно облекчение се отменя.

Изменения при Данък при източника за лихви в ЕС;

Променен е Данъка при източника за някои видове лихви. Примерно, изключени са от облагане с данък при източника лихви, изплащани към лица от Европейския съюз по облигации и други ценни книжа. Специални ставки са предвидени за освобождаване от данък. Намалена е ставката на данъка за лихви към свързани лица установени в Европейския съюз на 5%. 

Държавната помощ при отстъпване на корпоративен данък за общини с висока безработица.

Увеличена е базата, включени са общини с безработица над 25%, досега бяха над 35%, Въведени са допълнителни критерии, за да се ползва тази държавна помощ – да са създадени минимум 10 работни места и минимум 30% от персонала да са местни за този регион.

Промените в ДОПК

Автоматичен обмен на информация между страните в ЕС за доходи на чуждестранни лица;

Задължения за предоставяне на информация за доходи на физически лица от Европейския съюз:  Предприятията платци на доходи от наем или от договори за управление са длъжни да подадат тази информация с декларацията по чл. 55 за четвъртото тримесечие. Досега в декларацията по чл. 55 се подава само общата сума на дължимия данък. Справката, която се предвижда от 2014 г. за автоматичния обмен ще бъде по имена, както е справката по чл. 73 за българите. И тази информация по имена и ЕГН ще бъде разпращана към съответните страни-членки на Европейския съюз, за да имат те информация за получените доходи от техни лица. Работодателите ще имат задължение да подават информация също в рамките на автоматичния обмен за доходи от трудови правоотношения до 30 април на следващата година.

Пенсионно-осигурителните и застрахователни дружества също трябва да подават информация по отношение на начислени и изплатени премии и застраховки до 30 април на следващата година.

Увеличават се задълженията на платците на доходи по отношение на тяхното деклариране. Ако предприятието междувременно се ликвидира, преобразува или изпадне в несъстоятелност, това не отменя задълженията за автоматичния обмен. Информацията ще се събира през 1914 г. и ще се подава на другите държави-членки в началото на 2115 г.

Фискален контрол за движение на стоки с висок фискален риск;

Създава се фискален контрол, т.е. мобилни групи и фискални контролни пунктове за физически контрол на движението на стоки, т.н. стоки с висок фискален риск. Включително стоки, които се транспортират при вътреобщностни доставки. Списъкът е – плодове и зеленчуци, месо, месни продукти, захар, суровини за производство и строителни материали. Той ще се следи по-строго по време на неговия транспорт. Органите на НАП ще имат право да спират транспортните средства, да проверяват както документите, стоката, съответствието между документите и стоката и да изискват обезпечение при несъответствие. Няма да подлежат на този контрол само стоките, които са под митнически контрол.

ДОПК предвижда също договаряне по отношение на отсрочване на публични задължения. Очаква се специален ред за разсрочване. Ако си ги разсрочил това не означава, че можеш да си спестиш лихвите, просто няма да се запорират сметки и няма да се водят като изискуеми публични задължения, които не са договорени. Особеното е, че местни данъци и акциз няма да подлежат на договаряне и разсрочване. Информацията, която ще трябва данъчното задълженото лице да предоставя на НАП когато имаме договор за разсрочване или отсрочване на задължения са всички разплащания по банков път.

Договаряне по отстрочване на публични задължения;

Промени в единната сметка

Промените в единната сметка влизат в сила от 1.12. влизат в сила. Разликата е там, че при погасяване на задължения установени от НАП, т.е. с ревизионен акт, се погасяват първо всички главници и после лихвите. Самоосигуряващите се могат да избират кои задължения за ДОО да погасяват. Досега само здравни осигуровки можеха да избират да погасяват.

Промените в ЗДДФЛ

Намаляване процента на облагане на лихвите по депозити;

Досега бяха 10%. През 2014 г. вече са 8, 2015 и 2016 се очаква да намаляват, 2017 г. да бъде отменен този данък.

Данъчни облакчения за млади семейства;

Разширява се обхвата на данъчните облекчения за млади семейства, които могат да ползват данъчни облекчения в размер на лихвата по първите 100 хил. лева от ипотечен кредит. Условията остават същите, само се разширява базата. Могат да се включат и физически лица, които са данъчно задължени в страни членки на Европейския съюз.

Облагане на доходите на чуждестранни лица от управление на местни дружества;

Текстът, който е прецизиран по отношение доходите на чуждестранни физически лица от управление на местни дружества. Вече е указано в закона, че тези доходи не са приравнени на доходи от трудови правоотношения. Тъй като догодите на българските управители с договор за управление и контрол  са приравнени на трудови правоотношения. Ччуждестранни физически лица, които имат договори за управление и контрол и се облагат в тяхната си страна, сега ще се облагат с данък при източника.

Облекчения за земеделските производители;

Регистрираните земеделски производители могат да се облагат като ЕТ. Дотук можеха да избират да се облагат като ЕТ, въпреки че не са, ако бяга регистрирани по ДДС. Сега се разширява възможността и тези, които не са регистрирани по ДДС и те да могат да избират да се облагат като ЕТ. Веднъж избрали този ред на облагане, те не могат да го променят при следващите 5 години. Когато се прилага правото на избор трябва да се подаде декларация.

По отношение на субсидиите, които са получени за периода до 2009 г. те са необлагаеми, но изрично е казано, че се декларират в данъчната декларация за 2013 г.

Преотстъпване на данък има за ЕТ, които са регистрирани земеделски производители за производство на непреработена растителна и животинска продукция с изключение на тези, които са избрали да се облагат като ЕТ на основание новата разпоредба.

Задължения за платците на доходи във връзка с автоматичния обмен на данни;

По силата на тези ангажименти за автоматичен обмен България трябва да предостави информация за доходите на чуждестранни лица от възнаграждения по договор за управление, от наеми, които трябва да се декларират с декларацията по чл. 55, която и сега е в сила, но в тая декларация засега нямаме ангажименти да декларираме тези получатели на доходи чуждестранни лица. Вероятно ще има изменение в декларацията и с нея за последното тримесечие ще трябва да се декларират всеки получател на доход, вида на дохода, сумата и т.н., като е предвидена глоба 250 лв. за всеки недеклариран получател на доход. Автоматичният обмен на информация влиза с пълна сила за всички доходи, реализирани от 2014 г. Т.е. в 2015 г. ще се подават първите информации, но всички доходи на физически лица или фирми ще подлежат на деклариране по този автоматичен обмен на информация и ще може да се засича. Т.е. ако имате лихви примерно от германска банка, цялата информация ще я има в българската данъчна администрация. Въпреки че е банкова тайна, автоматичният обмен е този, който системно се предоставя на всички държави членки по предварително определени видове доходи на определен интервал от време.

Има и друг обмен на информация, който страните са длъжни да извършват – при запитване от друга държава членка тя е задължена да отговори, включително да разкрие банкова тайна, поверителна информация за парични фондове, финансови активи, недвижими имоти и т.н.

Друг обмен – спонтанен, който е по преценка на изпращащата държава членка. Ако направи впечатление на българската данъчна администрация, че  чуждестранно физическо лице има странни доходи, които правят впечатление, спокойно може да прецени сама да изпрати информация без да й е поискана и без да е в рамките на автоматичния обмен до страната, където е установено това чуждестранно лице.

Възстановяване на удържан Данък общ доход върху сума по-малка от 12 минимални работни заплати.

Възстановяване на удържания данък общ доход за придобити доходи  от трудови правоотношения, когато са в годишен размер по-малък от 12 минимални работни заплати за страната, което означава 4080 лв. Може да не си работил на минимална заплата, но ако си получавал 4 месеца примерно доходи от трудови правоотношения следващите 8 месеца си безработен, гледа се общия размер на годишния ти доход, ако е под 4080 лв. целият данък общ доход който ти е бил удържан се възстановява.

Промените в ЗАДС

Нови изисквания за уведомляния при прекратяване и обявяване на несъстоятелност.

Когато правим преобразуване на предприятие, прекратяване, прехвърляне или по някаква друга причина преобразуване, освен удостоверението от НАП, което се изисква засега, ще се изисква удостоверение и от началника на митницата. При несъстоятелност също трябва да се уведоми и Агенция „Митници”


ЗДДС 2014

Относно най-значимата промяна в ЗДДС може да прочетете статията, специално посветена на темата Касова отчетност по ЗДДС