Закон за счетоводството 2016

 • Въвежда се стандарт за преход от международни към национални стандарти.
 • Нефинансова декларация (чл.48) -  Изготвят я ПОИ, Голямо, Средна численост на Персонала над 500 души; Относно равенство на мъже и жени, екология и др.; В сила от 01.01.2017г. (на практика от 2018г.).
 • Доклад за плащания към правителствата(чл.54) – Изготвят я ПОИ, Големи предприятия, Със специфична дейност (добив на ресурси; дърводобив). В сила от 01.01.2016г. (на практика от 2017г). Информация за плащания към всички правителства и по проекти.
 • Увеличение на санкциите по брой и по размер.
 • Публикуването на финансовите отчети е % от нетните приходи от продажби /НПП/ от 0,1 до 0,5 за предприятието, за ръководителя има отделна санкция.
 • Дефиницията за предприятия е разширена – осигурителните каси също стават предприятие;
 • ЕТ с НПП за предходната година до 50 000 лв. води “едностранно счетоводство”
 • Счетоводните документи се издават  на български език с арабски цифри и левове.  Външни документи се превеждат само ако орган по приходите го изисква; Няма задължителни реквизити за чуждестранните лица които не са предприятия, ФЛ (които не са търговци) – пак с 9ки (счетоводната статия трябва да е вярна). Ако един реквизит липсва във фактурата не е проблем ако той и посочен в друг документ например в договора;
 • При чуждестранна валута конвертирането се извършва по централен курс на БНБ.
 • Платежният документ е официален документ при плащане на публични и частни държавни и общински задължения и към бюджетни предприятия.
 • Новият закон не задължава ЕТ да се идентифицира с ЕИК по Булстат (тоест може и с ЕГН: по-добре по стария начин  с ЕИК).
 • Добавен е чл. нов 9. и са посочени санкции свързани с него.
 • Оборотната ведомост вече не е упомената като задължителна (чл. 11 нов – чл.9 стар)
 • Ако един документ е издаден на хартиен носител веднъж предприятието е длъжно да го съхранява в определените срокове (не може да го унищожи) – чл.12 от новия/ отменя алинея от чл.42 на стария.
 • Съхранение на документи – чл.12 от новия закон.
 • На ЕТ с едностранно счетоводство и на микро предприятие, което не е осъществявало дейност през периода, съставител може да е всеки например: собственик или съдружник. – чл.17, ал.2;
 • За другите отново има критерии (стаж + образование);
 • Специализираните счетоводни предприятия в новия закон стават само счетоводни предприятия.
 • Категории предприятия – чл.19
 • ПОИ  се третират като големи предприятия (независимо от критериите) – само по международни стандарти (не могат по НС).
 • За да смени категорията, предприятието трябва да не отговаря на два от критериите две години (ако двете години не отговаря на първоначалните критерии, но през тези две години покрива критерии на две различни други категории под внимание се взимат критериите, които покрива втората година. 2016->2018->2020->2020г.
 • Категории  групи предприятия - същото, както при категории предприятия (тук показателите се изчисляват на консолидирана база).
 • Принципи на счетоводството – касаят само предприятията, които са на НСС, предприятията по МСС прилагат МСС.
 • Отпада принципът за съпоставимост между приходи и разходи - чл. 26
 • По стария закон срокът за изготвяне на финансовия отчет е до 31.03.
 • По новия закон  срокът не е посочен точно, откъдето следва, че срокът ще е до датата на публикуване, т.е. 30.06
 • Предприятия с НПП до 200 000 лв. за отчетния период, не са задължени да извършват инвентаризация.
 • Облекчения относно съдържанието на ГФО (прилагат се само от предприятия, които прилагат национални стандарти. Който прилага международните стандарти е длъжен да ги спазва.
 • ПОИ прилагат само международни счетоводни стандарти.(Кои са ПОИ?)
 • Всички други могат да използват Национални стандарти.
 • Големите могат да се върнат към националните стандарти от 01.01.2017 г. (през 2016г.)
 • Средни, малки и микро от 01.01.2016 г. могат да се върнат към национални стандарти.
 • Преходът се извършва само веднъж на 01.01.2016 г.
 • Ако веднъж минеш от международни към национални, никога повече не може да се върнеш на международни.
 • Промяната са счетоводната база е промяна на счетоводната политика и има данъчен ефект в текущата година – чл.82 ЗКПО
 • Предприятия в ликвидация или несъстоятелност прилагат само НСС.
 • Ако едно предприятие не извършва дейност не прилага никакви стандарти.
 • Консолидираните и междинните финансови отчети да се изготвят и представят на базата на счетоводните стандарти, въз основа на които се изготвя и представя годишният финансов отчет на предприятието, което изготвя консолидирания или междинния финансов отчет (като стария закон).
 • Кои предприятия подлежът на одит – чл.37 (Ако си средно предприятие и критериите ти са под тези за одит, пак правиш одит, защото си в категория средни).
 • Всички предприятия в Бг публикуват финансовите отчети до 30.06 на годината, следваща годината, за която се отнасят ФО. (да се прочете чл.38 ал.1 и 2; може да има отказ – чл.22, ал.5).
 • Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения ЗСч. ( формите от НСИ).
 • Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършва по реда на този закон. (т.е. 30.06.2016 г.).
 • Който има одит прави годишен доклад за дейността
 • Изчезва понятието извънредни приходи и разходи.
---------------
Още по темата:
Експертен преглед на новостите в Закона за счетоводството за 2016-та може да гледате във видео семинар на Счетоводна Академия Булмар