Промените в данъчното законодателство за 2016-та в резюме

ДОПК

 • От 01.01.2016 г. може да се прилага опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци и осигуровки – чл. 130
 • Въведен е срок за извършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства до 6 м., като срокът може да бъде удължен с още 6 месеца
 • Засилва се обменът на информация между държавите по отношение на доходи на физически лица, които са оставени на доверителни сметки (инвестиционни фондове, колективни схеми и др.) Споразумение със САЩ – FATCA.
 • Отпада поканата от взискателя за доброволно изпълнение. Закона предвижда взискателя да може да се свържи с длъжника и да го подкани да плати (смс,  по телефон и т.н).
 • Да се прочете чл.71 за давностния срок (10г.)
 • Въвежда се интернет търговия, както стока на стойност до 5 000 може да се продаде в магазин, а не да се организира търг.

ЗДДС

 • Отделянето или предоставянето на стока за лично ползване или употреба  и указване на услуги на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила не е възмездна доставка.
 • При предоставяне на услуги за лично ползване или безвъзмездно предоставяне на услуги, дата на данъчното събитие е последния ден от месеца, през който е предоставена услугата.
 • При определяне на данъчната основа на предоставените за лично ползване/безвъзмездно стоки (ако са ДА) се включват и начислените амортизации.
 • При едновременно използване на стоки и/или услуги за лични нужди и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (проект)

 • Създава се чл. 113а:“Деклариране и отчитане на доставка на стока или услуга за лични нужди”
 • В справката – декларация данъкът се отразява в кл. 23, наименованието на която се изменя на “Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди “
 • Изменения в  дневника за продажби се :
 • Наименованието на колона 12 Начислен ДДС за доставки по к. 11 се заменя с Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи;
 • Наименованието на колона 16 Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи се заменя с Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди.
 • Отпадат изискванията към фактурите при дистанционни продажби на стоки (ЕИК, ставка на данъка и размер).
 • ЗДДС – санкции!

ЗКПО

 • Непризнати п-ди (чл. 27) - Облагат се, приходите от р-ние на дивиденти от МЮЛ и от ЧЛ, които са местни лица за данъчни цели на ЕС/ЕИП, когато са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на ДФР на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане.
 • Промени чл.47 (метод на СК) - СФР не се намалява с разпределени суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице.

ЗДДФЛ

 • Чл.13, ал.1 – Данъчно облекчение (Еразъм)
 • Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 или чл. 24, ал. 2, т. 12.

ЗОПБ

 • Праг – 10000лв.