Промените в данъчното законодателство за 2016-та в резюме

ДОПК

  • От 01.01.2016 г. може да се прилага опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци и осигуровки – чл. 130
  • Въведен е срок за извършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства до 6 м., като срокът може да бъде удължен с още 6 месеца
  • Засилва се обменът на информация между държавите по отношение на доходи на физически лица, които са оставени на доверителни сметки (инвестиционни фондове, колективни схеми и др.) Споразумение със САЩ – FATCA.

Закон за счетоводството 2016

  • Въвежда се стандарт за преход от международни към национални стандарти.
  • Нефинансова декларация (чл.48) -  Изготвят я ПОИ, Голямо, Средна численост на Персонала над 500 души; Относно равенство на мъже и жени, екология и др.; В сила от 01.01.2017г. (на практика от 2018г.).
  • Доклад за плащания към правителствата(чл.54) – Изготвят я ПОИ, Големи предприятия, Със специфична дейност (добив на ресурси; дърводобив). В сила от 01.01.2016г. (на практика от 2017г). Информация за плащания към всички правителства и по проекти.

Промените в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ за 2014 г.

Обзор на по-съществените промени в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ, влезли в сила от началото на 2014 г.

Данъчни амортизируеми активи (ДАА)

Проблематичната тема за данъчните амортизируеми активи, амортизационните планове и признаването на данъчни амортизации е разгледана подробно в два отделни модула на видео семинарите по счетоводство от Accounting Seminars. В дискусията се преплитат данъчната и счетоводната обосновка на проблемите с ДАА. Във видео семинарите са предоставени значително количество действителни за данъчното третиране и осчетоводяването на конкретни транзакции, свързани с амортизируеми активи.

ЗДДС 2013 - обобщение на важните промени

Най-значимите новости в данъчното законодателство тази година бяха внесени с промените в ЗДДС, обнародвани в бр 94 на ДВ и влезли в сила от 01.01.2013. По-долу следва обобщение и кратък анализ на по-важните промените:

  • С нововъведението в ЗДДС от 2013г., услугите на ДСИ (държавен съдебен изпълнител) вече са облагани с ДДС наравно с услугите на ЧСИ (частен съдебен изпълнител).
  • Увеличава се срокът на фирмите, притежаващи и зареждащи гориво от свои частни цистерни за собствени нужди, които подлежат на отчитане, осъществявано чрез монтиране на фискални устройства, които подават данни директно в НАП, да направят същото до 31.03.2013г.
  • Когато друга държава, членка на ЕС изпраща или получава стоки на друга такава, операцията вече не се счита за ВОД и ВОП .