Как да предотвратим появата на грешки в счетоводството

Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на счетоводно отчитане на дейността на фирмата за финансовата година. Окончателно се оформя финансовият резултат от дейността, съставя се годишен финансов отчет (ГФО) към 31 декември за текущата финансова година – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, за собствения капитал, справка за ценни книжа, за дълготрайните активи, за финансовите резултати и др.

За да се избегнат грешки при приключването е изключително важно грешките да бъдат избегнати и в ежедневната работа. Освен това, счетоводната политика в България се променя с луда скорост и това е още една причина да не се поемат рискове.

Много грешки при счетоводното отчитане могат да бъдат избегнати ако се доверите на счетоводна аутсорсинг компания, която е вече с много години опит в разработване и интегриране на нестандартни икономически дейности, .