Какво е счетоводство?

В началния етап на бизнеса имате нужда от правилната организация на счетоводството, с което се избягват негативните последици, свързани с финансов контрол и нарушаване на закона. Основните аспекти на счетоводните услуги включват:
  • проучване на специфичните характеристики на дружеството;
  • развитие на значителни счетоводни услуги, свързани с изготвянето на счетоводните документи и данъчно облагане в съответствие със счетоводната политика на фирмата;

  • анализ на дължимите данъци, ефективна организация на данъчното облагане;
  • анализ на реда на документите в предприятието, разработване на данъчните регистри, счетоводни и допълнителни счетоводни регистри;
  • автоматизация на счетоводството.