Ограничения върху уместната ненадеждна информация

Своевременност

Информацията може да изгуби от своята уместност ако не бъде съобщена навреме. На ръководството на предприятието може да се наложи да търси равновесие между относителните предимства на навременното отчитане и на предоставянето на надеждна информация. За да се предостави определена информация своевременно, често се налага тя да бъде оповестена преди да са станали известни всички аспекти на дадена сделка или друго събитие, което е във вреда на надеждността. И обратното - ако се забави оповестяването до научаването на всички аспекти, информацията може да стане изключително надеждна, но почти безполезна за потребителите, на които междувременно се е налагало да вземат решения. При търсенето на равновесие между уместност и надеждност, водещо трябва да е съображението за максимално задоволяване на онези нужди на потребителите, които са свързани с вземането на решения.

Равновесие между полза и разходи

Равновесието между ползата и разходите е по-скоро един широко разпространен ограничител, отколкото качествена характеристика. Ползата от информацията трябва да е по-голяма от разходите за нейното получаване. Оценката на ползата и разходите е в основата си процес на преценка. Още повече, че не е задължително разходите да са за сметка на онези потребители, които извличат ползата. Ползата може да се извлече и от други потребители, освен от онези, за които е изготвена информацията. Предоставянето на по-нататъшна информация на заемодателите например, може да намали кредитните разходи на предприятието. Поради тази причина в конкретните случаи е трудно да се приложи тест за коефициент на полезност. Независимо от това съществуването на този ограничител следва да се отчита главно от стандартизационните органи, а също и от изготвящите счетоводните отчети и техните потребители.

Равновесие между качествените характеристики

На практика често се налага балансиране или компенсиране между различните качествени характеристики. Поначало целта е да се постигне подходящо равновесие между различните характеристики, за да се изпълнят целите на счетоводния отчет. Относителната важност на конкретните характеристики в различните случаи е въпрос на професионална преценка.

Вярно и честно представяне

Счетоводните отчети често се описват като вярно и честно представяне на финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие. Въпреки че настоящите общи положения не се занимават пряко с подобни концепции, приложението на основните качествени характеристики и на подходящи счетоводни стандарти обикновено води до счетоводни отчети, даващи онова, което се смята за „вярна и честна картина" или за честно представяне на подобна информация.