Качествени характеристики на счетоводните отчети

 Качествените характеристики са свойствата, които правят предоставяната чрез счетоводните отчети информация полезна за потребителите. Четирите главни качествени характеристики са разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост.

Разбираемост

Разбираемост за потребителя е основно качество на информацията, представена в един счетоводен отчет. За целта се предполага, че потребителят има нормални познания по счетоводство, деловата и икономическа дейност, както и желанието да проучи с известно старание предоставената му информация. Това не означава, че от счетоводните отчети следва да се изключва информацията по комплицирани въпроси, която в друг случай би била от полза за потребителите при вземането на икономически решения поради единствената причина, че би била прекалено сложна за разбиране от някои потребители.

Уместност

За да е полезна, информацията трябва да е уместна по отношение нуждите на потребителите, предвид вземането на решения от тяхна страна. Информацията се смята за уместна когато влияе на вземането на икономически решения от потребителите като им помага да оценят минали, настоящи или бъдещи събития и като потвърждава или коригира техни предишни оценки.
Двете роли на информацията - да прогнозира и да потвърждава - са взаимосвързани. Например информацията за текущо равнище и за структурата на активите е от значение за потребителите при опита им да прогнозират способността на предприятието да се възползва от създаващите се възможности и да реагира в неблагоприятни ситуации. Същата информация играе и потвърждаваща роля по отношение на предишни прогнози, отнасящи се например до начина, по който ще се структурира предприятието, или до резултатите от планираните дейности.
Информацията за финансовото състояние и за ефективността от минали периоди често се използва като база за прогнозиране на бъдещото финансово състояние и ефективност, както и за прогнозиране на други въпроси, от които потребителите са пряко заинтересовани. Например относно изплащанията на дивиденти и възнаграждения, на ценните книжа и способността на предприятието да посреща своевременно задълженията си. Не е задължително информацията да е във вид на явна прогноза, за да има прогнозираща стойност. Начинът, по който информацията за минали сделки и събития е отразена в счетоводния отчет е в състояние да влияе на възможностите за разработване на прогнози на базата на този отчет. Например прогнозиращата роля на отчета за приходите и разходите нараства ако отделно са посочени несвойствените или рядко срещащите се приходни и разходни статии.

Същественост

Уместността на информацията зависи от нейното естество и същественост. В някои случаи естеството на информацията само по себе си е достатъчно, за да определи нейната уместност. Например отчитането на нов сектор може да повлияе на оценката на рисковете и на възможностите, пред които е изправено предприятието, независимо от съществеността на резултатите, постигнати от новия сектор през отчетния период. В други случаи могат да се окажат от значение както естеството, така и съществеността, например в случая за количествата по групи стокови запаси.
Информацията се смята за съществена ако непосочването й или неправилното й представяне би повлияло на решенията, които потребителите вземат на базата на счетоводния отчет. Съществеността зависи от размера на статията или на грешката, преценени според конкретните обстоятелства на непосочване или неправилно представяне. В този смисъл съществеността представлява по-скоро праг или пределна точка, отколкото основна качествена характеристика, която информацията трябва да притежава, за да е полезна.

Надеждност

За да е полезна, информацията трябва да е надеждна. Информацията притежава качеството надеждност, когато в нея липсват съществени грешки или пристрастност, при което потребителите могат да разчитат, че тя изразява достоверно онова, което й е възложено да представи или онова, което би трябвало да представи.
Информацията може да е уместна и успоредно с това толкова ненадеждна в естеството и в начина си на представяне, че евентуалното й възприемане да води до заблуда. Например, ако съществува спор по валидността и сумата по съдебен иск за нанесени щети, не би било редно предприятието да отрази пълната стойност на иска в баланса си, а същевременно би било редно да оповести сумата и обстоятелствата, съпътстващи въпросния иск.

Достоверно представяне

За да е точна, информацията трябва да отразява достоверно сделките и другите събития, които й е възложено да представя или които би трябвало да представя. Например балансът следва да представя достоверно сделките и другите събития, чиито резултат са активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към датата на отчитане и които отговарят на критериите за признаване.
Повечето финансова информация е изложена на известен риск да не се явява напълно достоверен израз на онова, което й е възложено да представя. Това се дължи не толкова на някаква пристрастност, колкото на неизбежни трудности при идентифицирането на сделките и другите събития, които следва да се отразят, или при създаването и приложението на методи на оценка и представяне, които да носят сведения, съответстващи на въпросните сделки и събития. В някои случаи оценката на финансовия ефект на статиите е толкова несигурно, че предприятията поначало не го отчитат в счетоводните си отчети; например, въпреки, че повечето предприятия с течение на времето си изграждат някаква вътрешна репутация, тя обикновено трудно се поддава на достоверно описание или оценка. В други случаи обаче може да се окаже уместно отчитането на дадени статии заедно с оповестяване на риска от грешка, съпътстващ това отчитане и оценка.

Предимство на съдържанието пред формата

За да може информацията да представя достоверен израз на сделките и другите събития, които й е възложено да представя, те трябва да бъдат осчетоводени и представени според тяхната същност и стопанска реалност, а не просто според правната им форма. Същността на една сделка или друго събитие не винаги съвпада с видимата им правна или предначертана форма. Например дадено предприятие може да предаде свой актив на друго лице по начин, който документално да е оформен като предаване на юридическата собственост на въпросното лице; това не изключва съществуването на споразумение по силата на което предприятието ще продължи да черпи бъдещите стопански изгоди, присъщи на въпросния актив. Отчитането на продажба при подобни обстоятелства няма да представлява достоверно представяне на извършената сделка (ако тя наистина съществува).

Неутралност

За да е надеждна, информацията, съдържаща се в счетоводните отчети трябва да е неутрална, т.е. безпристрастна. Един счетоводен отчет не може да се смята за неутрален ако посредством подбора или представянето на информацията оказва влияние върху нечие решение или преценка с цел да постигне предопределен резултат или изход.

Предпазливост

На лицата, изготвящи счетоводни отчети им се налага да се борят с несигурностите, които неизбежно съпътстват много събития и обстоятелства, например възможности за събиране на проблемни вземания, с вероятния полезен живот на производствени средства и оборудването или с броя на евентуалните гаранционни рекламации. Подобни несигурности се отчитат посредством посочването на тяхното естество и размери, както и посредством благоразумие при изготвянето на счетоводните отчети. Предпазливостта означава включване на определена степен внимание при преценките, необходими за правенето на приблизителни изчисления в условията на несигурност по такъв начин, че да не се надценяват активи или приходи, нито да се занижават пасиви или разходи. Проявата на предпазливост в никакъв случай не означава да се създават скрити резерви например, или прекалено високи условности, да се занижават умишлено активите или приходите, нито да се завишават умишлено пасивите или разходите, тъй като тогава счетоводния отчет няма да е вече неутрален, а следователно няма да е и достоверен.

Завършеност

За да е достоверна, информацията в счетоводните отчети следва да е завършена в същностно и стойностно отношение. Всеки пропуск може да направи информацията грешна или заблуждаваща, а следователно недостоверна и недостатъчно уместна.

Сравнимост

На потребителите трябва да се предоставя възможност да сравняват счетоводните отчети на дадено предприятие от различните години, за да могат да определят тенденциите във финансовото му състояние и ефективността му. На потребителите трябва да се осигурява и възможност да сравняват счетоводните отчети на различните предприятия, за да могат да оценят относителното им финансово състояние, ефективността и промените във финансовото им състояние. По тази причина определянето и отчитането на финансови резултати от сходни сделки и други събития трябва да се извършва по един последователен начин в дадено предприятие в продължение на дълго време, както и по начин, който да е последователен за различните предприятия.
Сред основните значения на качествената характеристика „сравнимост" е и тази, че потребителите следва да са информирани за счетоводната политика, прилагана при изготвянето на счетоводните отчети, както и за евентуалните промени в тази политика и влиянието на тези промени. Необходимо е потребителите да бъдат способни да откриват разликите в счетоводната политика при сравнение със сходни сделки и други събития от страна на едно и също предприятие в различни периоди и при сравнение на различни предприятия. За постигане на сравнимост помага спазването на МСС, включително и оповестяването на счетоводната политика, прилагана от съответното предприятие.
Нуждата от сьпоставимост не бива да се смесва с проста еднаквост и не бива да й се позволява да се превръща в пречка за въвеждането на по-съвършени счетоводни стандарти. Не е редно едно предприятие да продължи да осчетоводява дадена сделка или друго събитие по възприет вече начин, когато възприетата от него политика се окаже несъвместима с качествените характеристики уместност и надеждност Не е редно и едно предприятие да не променя счетоводната си политика при наличието на по-уместни и по-надеждни алтернативи.
Тъй като потребителите желаят да сравняват финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие с течение на времето, счетоводните отчети следва да съдържат съответна информация и за предходните периоди.