Принципи на счетоводството

Текущо начисляване

За да изпълнят целите си, счетоводните отчети се съставят на базата на текущото счетоводно начисляване. При тази база резултатите от сделки и други събития се начисляват в момента на събитието (а не при получаването или плащането на пари), като се вписват и включват в счетоводния отчет за периода, за който се отнасят. Счетоводните отчети, изготвени на базата на текущото начисляване дават на потребителя сведения не само за минали сделки, включващи изплащане или получаване на парични средства, но и за задълженията за изплащане на пари в бъдеще, както и за ресурси, представляващи бъдещи парични вземания. Следователно такива отчети дават най-полезния вид информация, която потребителите могат да ползват при вземането на икономически решения относно минали сделки и други събития.

Действащо предприятие

Счетоводните отчети обикновено се изготвят при предположение, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще. Оттук се приема, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или да ограничи чувствително обема (размера) на своята дейност; ако подобно намерение или необходимост съществува, може да се наложи изготвянето на счетоводни отчети на друга база, която да бъде изрично посочена.