Цел на счетоводството. Потребители на счетоводна информация.

Целта на счетоводството е да представи информация за финансовото състояние, за ефективността и за промените във финансовото състояние на дадено предприятие, което да се ползва от широк кръг потребители при вземане на икономически решения.
Изготвянето на тези отчети задоволява общите нужди на повечето потребители. Счетоводните отчети обаче не предоставят цялата информация, от която потребителите биха се нуждали при вземането на икономически решения, тъй като отразените събития обхващат минали събития и не обхващат не финансова информация.
Счетоводството показва резултатите от дейността на ръководството. Информацията за резултатите от дейността на ръководството показва доколко предприятието е печелившо и доколко са необходими.

Икономическите решения, вземани от потребителите на счетоводни отчети изискват преценка за възможностите на дадено предприятие да генерира пари и парични еквиваленти, както и за възможностите му да ги създава навреме и с определена сигурност. Тази възможност определя в крайна сметка способността на предприятието да се разплаща със своите служители и доставчици например, да изплаща дължимите от него лихви и заеми и да разпределя доход между собствениците. Потребителите ще са по-добре въоръжени да преценяват тези възможности за създаване на пари и парични еквиваленти ако разполагат с информация, осветяваща финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие.
Финансовото състояние на едно предприятие зависи от ресурсите, които то контролира, от финансовата му структура, ликвидността и платежоспособността му, както и от способността му да се адаптира към промените и средата, в която действа. Информацията за стопанските ресурси, контролирани от предприятието и за възможностите, които то е имало в миналото да изменя тези ресурси е от полза при прогнозиране на бъдещите възможности на предприятието да създава пари и парични еквиваленти. Информацията за финансовата му структура е полезна при прогнозиране на бъдещите му нужди от кредити, както и на бъдещото разпределение на печалбите и движението на парите сред онези, които имат вложени средства в предприятието; полезна е при прогнозиране на евентуалните бъдещи възможности на предприятието да открива ново финансиране. Информацията за ликвидността и платежоспособността е полезна прогнозиране възможностите на предприятието да посреща навреме финансовите си задължения. Под ликвидност се разбира наличността на парични средства в близкото бъдеще при отчитането на финансовите задължения за същия период. Платежоспособността се отнася до наличността на парични средства в по-далечен срок, за навременно посрещане на финансовите задължения на предприятието.
Информацията за ефективността на дадено предприятие и най-вече за това доколко то е печелившо, е необходима при оценката на потенциалните промени в стопанските ресурси, които то вероятно ще контролира в бъдеще. В това отношение от значение е информацията за колебанията в ефективността му. Информацията за ефективността е полезна и при прогнозиране способността на предприятието да създава условия за движение на парите, изхождайки от съществуващата ресурсна база. Полезна е и при оформянето на преценка за ефективността, с която предприятието би ползвало допълнителни ресурси.
Информацията, отнасяща се до промените във финансовото състояние на предприятието е полезна при оценяването на неговата инвестиционна, финансова и производствена дейност през отчетния период. Тази информация е полезна и с това, че дава на потребителя база за оценка на способността на предприятието да създава пари и парични еквиваленти, както и база за оценка на нуждите на предприятието да използва това движение на парите. При създаването на отчет за промените във финансовото състояние фондовете могат да се дефинират по различни начини, например като всички финансови ресурси, като работен капитал, ликвидни активи или налични пари. В настоящите общи положения не се прави опит да се конкретизира дефинирането на фондовете.
Информацията за финансовото състояние се съдържа най-вече в баланса. Информацията за ефективността се съдържа най-вече в отчета за приходите и разходите. Информацията за промените във финансовото състояние се представя като отделен отчет към счетоводните отчети.
Съставните части на счетоводните отчети са взаимосвързани, тъй като отразяват различни аспекти на едни и същи сделки или други събития. Макар информацията във всеки отделен отчет да се различава от тази в другите отчети, съществува малка вероятност някой от съставните отчети да изпълнява само една единствена цел или да предоставя изцяло информацията, необходима за конкретните нужди на потребителите. Например отчета за приходите и разходите ще даде непълна представа за ефективността ако не се използва в съчетание с баланса и с отчета за промените във финансовото състояние.
Счетоводните отчети съдържат също така забележки, допълнителни справки и други сведения. Те могат например да съдържат допълнителна информация, свързана с нуждите на потребителите и отнасяща се до статиите в баланса и отчета за приходите и разходите. Могат да включват преценки за рисковете и несигурностите, пред които е изправено предприятието, както и за ресурсите (например минерални залежи) или задълженията, непопадащи в статиите на баланса. Под формата на допълнителна информация могат да се включат и сведения за географски или промишлени сектори и за влиянието на промените в цените върху предприятието.