Модели за отразяване на придобиването на ДМА

Различни са стопанските процеси и операции по придобиването на ДМА и те дават отражение на счетоводните процеси и на процедурите в тях. Известни са няколко стопански процеса и операции на придобиване на ДМА: чрез покупка (чрез доставка на ДМА), като вещни вноски в капитала при създаването на дружеството (известни още като апортни вноски), чрез безвъзмездно придобиване, чрез производство в предприятието, чрез възлагане за изграждане (създаване) от друга стопанска единица, чрез лизинг. Счетоводните процеси, които отразяват тези стопански операции, имат различна степен на сложност, различен е обемът и на счетоводните процедури и операции. Последователното им разглеждане ще открои спецификата на всеки един от счетоводните процеси за всяка операция и процедура.