Придобиване на ДМА чрез покупка

Тази класическа стопанска операция предизвиква сравнително опростени счетоводни операции с малък брой счетоводни процедури. Характерни за счетоводното отразяване са следните етапи и счетоводни процедури:
а) Отразява се стойността на доставените ДМА. Във фактурата на доставчика е отразена тази стойност без допълнителни разходи по доставката. Условно, за пример, може да се приеме, че това е договорената и фактурирана цена на доставката в размер на 10 000 лв.

б) При доставката на ДМА обаче се извършват и някои разходи, които съгласно НСС и Националния сметкоплан формират окончателната цена на придобиване, която ще се отрази в активната сметка за дълготрайния материален актив, например сметка 204 Машини, съоръжения, оборудване като увеличение в нейния дебит. Преди да се достигне до този краен резултат и да се формира и счетоводно запише цената на придобиване или историческата цена, е необходимо последователно да се калкулират или да се натрупат всички разходи по придобиването, като за целта се използва активната счетоводна сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, или в случая сметка 2072 Разходи за доставка: договорираната фактурна цена на ДМА, мита, разходи за транспорт, разходи за монтаж и др.парични разходи. Да приемем, че в нашия пример те са: платени суми за мита 500 лв., платени суми за транспорт 300 лв., за монтаж - 200 лв. Или счетоводните операции ще имат следната последователност (при условие че сметка Каса има начално салдо 3000 лв., а сметка Разплащателна сметка в левове 30 000 лв.).
в) Доставените дълготрайни материални активи се заприходяват като инвентар и се отразяват освен чрез посочените хронологични операции по синтетичните счетоводни сметки още и в аналитичните сметки, като се отбелязват времето и мястото на пребиваване на ДМА, както и отговорността на лицата за тяхното съхранение. Веднага след това се определят амортизационната норма, амортизационната квота и амортизационната сума по месеци, при което този индивидуален амортизационен план се включва в общия амортизационен план на предприятието.
г) Моделът на счетоводното отразяване на придобиването на ДМА чрез покупка в Главната книга по синтетичните сметки ще изглежда така: