Придобиване на ДМА като апортна вноска в акционерния капитал

Тази стопанска операция е предвидена в Търговския закон като израз на възможността капиталът на дружеството да се формира или променя освен чрез парични вноски още и чрез вещни, материални,или апортни вноски. Счетоводните операции по този вид придобиване на ДМА са следните:
а) Въз основа на решение на общото събрание на акционерите (или на съдружниците), потвърдено и от съда, се извършва увеличение на капитала на акционерното дружество чрез вещна (апортна) непарична вноска на един от акционерите (или съдружниците). При наличен до този момент капитал от 50 000 лв. непаричната вноска приемаме да е в размер на 8000 лв.

б) Непаричната вноска се оценява от оценители, като се определя справедливата или пазарната цена на ДМА.
в) Придобитият като апортна вноска в капитала на дружеството ДМА счетоводно се отразява в хронологичен ред по дебита на активната сметка ДМА (машини например), с което се показва увеличението на този род активи. Кореспонденцията на тази сметка ще бъде с пасивната счетоводна сметка Основен капитал, като по нейния кредит се посочва увеличението на капитала с приетата справедлива цена. Или счетоводната статия ще бъде:
Дт с/ка ДМА                                                                  8000 лв.
Кт с/ка Основен капитал                                              8000 лв.
В Главната книга тази кореспонденция ще се отрази така:


г) В съответствие с известните вече процедури се отразява заприходяването на ДМА, неговото аналитично отчитане и т. н.