Придобиване на ДМА по безвъзмезден начин

Безвъзмездното придобиване на ДМА е сравнително по-рядко срещана стопанска операция. При нея фактически няма размяна на стойности, т.е. потребителната стойност на ДМА не се разменя срещу паричен еквивалент. Налице е придобиване на ДМА, при което няма намаление на друг актив или не възниква задължение като пасив. И все пак увеличението на активите намира отражение в промяната на пасивите. Безвъзмездното придобиване съгласно българското данъчно и счетоводно законодателство се отразява като извънреден приход. Целта на подобен начин на отразяване е да се формира една справедлива данъчна основа за облагане на финансовия резултат на предприятието.

При посочения начин на придобиване на ДМА не винаги е възможно точно да се определи тяхната историческа цена. По тази причина е възприета оценката по предполагаема продажна цена. Предполагаемата цена е добре да съвпада с борсовата или пазарната цена, въпреки че в случая това не само е трудно да се установи, но е и невъзможно при наличие на продължителни промени в дълготрайния материален актив - амортизации, извършени разходи за ремонти и други. Въпреки затрудненията все пак експертната оценка предпазва от евентуални данъчни санкции предприятието, което придобива дълготрайния материален актив.
Счетоводното отразяване на стопанската операция намира израз в увеличението на ДМА, което кореспондира с увеличението на извънредните приходи на предприятието. Хронологичният счетоводен запис следователно ще бъде в дебита на активната счетоводна сметка ДМА (Машини) и в кредита на пасивната счетоводна сметка Други извънредни приходи. Счетоводната кореспонденция по двете сметки е:
Дт с/ка ДМА (Машини)

     Кт с/ка Други извънредни приходи

Извънредният приход се отнася във финансовия резултат, както следва:
Дт с/ка Други извънредни приходи

     Кт с/ка Печалби и загуби

Придобитите безвъзмездно ДМА се заприходяват като инвентар по известния вече ред за синтетично и аналитично счетоводно отразяване, като се включват в индивидуалния и общ амортизационен план на предприятието. В главната книга, при условие че придобитите ДМА имат предполагаема цена 3000 лв., счетоводните сметки ще имат следния оборот:
Дт     с/ка Други извънредни приходи    Кт
Дт       с/ка ДМА (Машини)      Кт

3 000 (1)

(1) 3 000