Придобиване на ДМА чрез собствено производство или чрез възлагане за създаване от друго предприятие

Този вид придобиване на ДМА има специфични особености, които са обект на счетоводно разглеждане във финансовото счетоводство (счетоводство на предприятието). Тук могат да се отбележат само специфичните особености на счетоводните операции. Тези особености са следните:

  1. Придобиването на ДМА като собствено производство намира счетоводно отразяване в известната вече активна счетоводна сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА, 2074 Други разходи за придобиване на ДМА. В дебита на тази сметка се калкулират всички разходи за придобиване на ДМА и намерили отражение в сметките по икономически елементи. Кореспонденцията следователно ще бъде по дебита на сметка 2074 Други разходи за придобиване на ДМА и по кредита на сметките за разходите по икономически елементи от група 60 на Националния сметкоплан. След завършване на производството се записва придобитият ДМА по себестойност в дебита на сметките, отчитащи ДМА, и по кредита на с/ка 2074 Други разходи за придобиване на ДМА.
  2. Придобиването на дълготрайни материални активи чрез възлагане за изпълнение от други предприятия е възможно да се отрази счетоводно по реда, посочен преди това. Най-често това се осъществява при строителство на сграда, при което разходите се калкулират последователно или се изплащат авансово, или като цяло след завършване на обекта по т.нар. акорден принцип. При втория случай придобиването се отразява счетоводно, както това се посочи при покупката на ДМА.
  3. Аналитичното счетоводно отразяване е подобно на вече разгледаното, по известния до сега ред се заприходяват готовите (завършени) и приети в употреба ДМА.