Придобиване на дълготрайни материални активи чрез лизинг

Подробното изясняване на процедурите в счетоводния процес по отразяване на лизинг при наличие на т.нар. финансово обвързан договор е предмет на финансовото счетоводство (счетоводство на предприятието). Тук е необходимо да се отбележат само някои познавателни и пояснителни бележки по придобиваните дълготрайни материални активи чрез сключен финансов лизингов договор, а именно:
  • Финансовият лизингов договор има за предмет прехвърлянето на собствеността върху актива като право на наемателя. Налице е наемане на ДМА, който става собственост на наемателя, независимо че се изплаща на части и процесът на придобиване ще приключи след последната лизингова вноска. По-подробно това означава, че счетоводният финансов лизинг се отразява като придобиване право на собственост с всички последствия - заприходяване като собствен инвентарен актив, начисляване на амортизация, поддържане, ремонт и др., въпреки че правно, нотариално дълготрайния материален актив става фактически собственост в края на договорирания период.
  • От посоченото следва, че наетият ДМА се заприходява веднага в състава на счетоводните сметки от групата на ДМА и се включва в общия и в индивидуалния план за амортизации.
  • По наемането възникват и някои задължения да се изплащат отделните лизингови вноски на бившия собственик на ДМА, които се отразяват като намаление на задължението за цялата сума до края на договорирания период.