Използване на ДМА в процеса на производство и тяхното изваждане от употреба

Отбеляза се, че ДМА пренасят своята стойност в произвеждания продукт или услуга на части. По този начин се отразява продължителният процес на изхабяване и пренасянето на тази стойност като амортизация на ДМА. Паричният израз на изхабяването на ДМА е амортизацията и тя намира отражение в пасивната, коригираща балансова сметка 241 Амортизация на ДМА. Увеличението, натрупването на амортизацията по периоди (месеци и години) се отразява в кредита на сметката. Това увеличение кореспондира с натрупваните текущо разходи за амортизация по дебита на активната сметка 603 Разходи за амортизация, която е от сметките в група 60 Разходи по икономически елементи на Националния сметкоплан. Счетоводната статия ще има следния вид:
Дт с/ка Разходи за амортизация

Кт с/ка Амортизация на ДМА


Изваждането от употреба на ДМА в резултат на тяхното изхабяване намира отражение в дебита на пасивната сметка 241 Амортизация на ДМА и по кредита на активната счетоводна сметка, отчитаща съответния ДМА, например сметка 204 Машини, съоръжения, оборудване. От това проличава, че събраната амортизационна сума се изписва от пасивната сметка 241 Амортизация на ДМА и в нейния аналитичен вид за конкретния ДМА се приключва. Срещу това следва да се отрази, че ДМА намаляват, като се кредитира съответната сметка от група 20 на Националния сметкоплан. Счетоводната кореспонденция ще бъде:
Дт с/ка Амортизация на ДМА

Кт с/ката отчитаща съответния ДМА
Целият процес на придобиване, използване и изваждане от употреба на ДМА може да се илюстрира чрез следния
Пример:
  1. Придобита е машина чрез покупка, като във фактурата на доставчика е записана покупна цена 5000 лв. По доставката са направени разходи, както следва: за транспорт 500 лв., изплатени на транспортна организация от разплащателната сметка в левове на предприятието, за монтаж - 300 лв., и за други услуги по въвеждането на машината в експлоатация - 200 лв., изплатени от касата в левове на предприятието. Дължимата на доставчика сума е изплатена със средства от разплащателната сметка в левове на предприятието, като е съставен необходимият банков документ. Машината е заприходена в инвентара на предприятието и е включена в амортизационния план с полезен срок на използване 10 години.
  2. Направена е вещна, апортна вноска в капитала на предприятието във вид на сграда, която е оценена от експерти за 40 000 лв. Стойността на сградата е отразена в капитала на предприятието. Сградата е заприходена като ДМА, включена е и в амортизационния план с полезен срок за използване 20 години.
  3. Безвъзмездно е получен товарен автомобил с предполагаема цена 10 000 лв. Транспортното средство е заприходено в състава на ДМА и е включено в амортизационния план с полезен срок на използване 5 години.
  4. За всички ДМА в предприятието е начислявана месечна амортизация в размер на 500 лв. съгласно счетоводното законодателство.
  5. През този месец счетоводно се отразява и изваждането от употреба на вече използвани ДМА с историческа цена 5000 лв., съответстваща на натрупаното изхабяване.
  6. Салдата по някои сметки в началото на месеца са: Машини, съоръжения, оборудване 40 000 лв., Транспорт!'ш средства 50 000 лв., Сгради 80 000 лв., Амортизация на ДМА - 15 000 лв., Разплащателна сметка в левове 20 000 лв.
Решението на примера протича в следната последователност:
1. Счетоводно отразяване в хронологичен ред на придобиването на ДМА чрез покупка заедно с разходите по доставката.
1.1. Счетоводно отразяване на покупката на ДМА от предприятието, при което се записва в дебита на с/ка Разходи за придобиване на ДМА цената, отбелязана във фактурата на доставчика:
Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА                    5000 лв.

с/ка Разходи за покупка

Кт с/ка Доставчици                                                5000 лв.
1.2. Счетоводно отразяване на транспортните парични разходи, изплатени от разплащателната сметка на предприятието, при което предприятието е наредило изплащането на търговската банка:
Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА                    500 лв.

с/ка Разходи за покупка

Кт с/ка Разплащателна сметка в левове                    500 лв.
1.3. Счетоводно отразяване на паричните разходи за въвеждането на ДМА в експлоатация в размер на 500 лв.:
Дт с/ка Разходи за придобиване на ДМА                    500 лв.

с/ка Разходи за покупка

Кт с/ка Каса в левове                                                     500 лв.
1.4. Счетоводно отразяване на изплатената сума на доставчика, за което предприятието е съставило платежно нареждане до търговската банка:
Дт с/ка Доставчици                                                      5000 лв.

Кт с/ка Разплащателна сметка В левове                    5000 лв.
1.5. За счетоводното отразяване на заприходената машина като инвентар по нейната историческа цена (доставната цена плюс разходите по доставката):
Дт с/ка Машини, съоръжения, оборудване                 6000 лв.

ан. с/ка Машина „Х"

Кт с/ка Разходи за придобиване на ДМА                    6000 лв.

с/ка Разходи за покупка
1.6. Следват процедури по включването на машината в индивидуалния и в общия амортизационен план на предприятието.
2. Счетоводно отразяване в хронологичен ред придобиването на ДМА като резултат от направена апортна вноска в капитала на предприятието:
Дт с/ка Сгради                                                               40 000 лв.

ан. с/ка Сграда „Х"

Кт с/ка Основен капитал                                              40 000 лв.
След тази кореспонденция се извършват процедури по включването на сградата в индивидуален и в общ амортизационен план на предприятието.
3. За счетоводното отразяване на безвъзмездно придобитото транспортно средство като извънреден приход на предприятието, както и за отнасяне на извънредния приход във финансовия резултат:
а) Дт с/ка Транспортни средства                                   10 000 лв.

ан.с/ка Тр.средство „Х"

Кт с/ка Други извънредни приходи                              10 000 лв.
6) Дт с/ка Други извънредни приходи                        10 000 лв.

Кт с/ка Печалби и загуби от т. год.                           10 000 лв.
4. Счетоводното отразяване в хронологичен ред на начислената амортизация на Д МА като разход по икономически елементи, като освен синтетично се използва и аналитично отчитане:
Дт с/ка Разходи за амортизация                                   500 лв.

Кт с/ка Амортизация на ДМА                                      500 лв.

ан. с/ка Амортизация на ДМА „Х"

ан. с/ка Амортизация на ДМА „У" и т.н.
5. Счетоводно отразяване в хронологичен ред на изваждането от употреба на ДМА за 5000 лв., като се прилага освен синтетичното още и аналитично счетоводно отчитане:
Дт с/ка Амортизация на ДМА                                      5000 лв.

ан. с/ки на извадените от употреба ДМА

Кт с/ка ДМА                                                            5000 лв.

ан. с/ки за съответните ДМА
6. Систематичното отразяване на счетоводната информация по сметките в главната книга е в следната последователност: