Счетоводно отразяване на използването (влагането в употреба) на материалите

При нормален стопански оборот материалите престояват в складовете на предприятието не повече от един отчетен период, възприет като правило за едногодишен период. През целия отчетен период се преплитат стопански процеси на придобиване и на влагане в употреба на материали, при което се получават различия в цепите на влаганите в употреба материали от различни доставни партиди. Това налага да се избере един от залегналите в Закона за счетоводството методи за оценка на влаганите в употреба материали, както следва: а) "Първа входяща - първа изходяща цена (себестойност)", известен от МСС като метод "FIFO"; б) "Последна входяща - първа изходяща цена (себестойност)", известен от МСС като метод "LIFO"; в) "Средна претеглена цена (себестойност)" и г)"Конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди". Технологията за прилагането на тези методи се обясни в частта за оценка на активите и пасивите, което дава възможност да се пристъпи направо към счетоводното отразяване на вложените в употреба материали. Могат да се вземат предвид следните счетоводни процедури:

1. Вложените в употреба материали счетоводно се отразяват като разходи по икономически елементи. Следва увеличението на разходите за материали, отразено в дебита на активната с/ка 601 Разходи за материали и намаление на материалите, отразено по кредита на активната с/ка 302 Материали. Условно можем да приемем, че салдото по с/ка Материали в началото на периода е 300 броя от материал "А" по единична цена 4 лв. за брой, респективно от материал "Б" - 200 броя по единична цена 1 лв. за брой. През отчетния период са постъпили материали от материал "А" 200 бр. по 5 лв. за брой и от материал "Б" - 300 броя по 2 лв. за брой. В употреба са вложени от материал "А" - 250 броя, от материал "Б" 400 броя. Вложените в употреба материали са изписани по оценъчния метод "Средна претеглена цена". Решението ще протече в следната последователност:

ан.с/ка Материал “А” към синтетична с/ка Материали

мярка: броя

1999 г. Обяснение Ед. цена Приход Разход Остатък
мес. дата
(лв.) к-во ст-ст к-во ст-ст к-во ст-ст
09 01 н.с-до 4 300 1 200 300 1 200
09 10 заприходени 5 200 1 000 500 2 200
09 13 вложени 4,40 250 1 100 250 1 100

а) Среднопретеглената цена ще се определи по известния вече начин:

Материал “А”
300 бр. х 4 лв. = 1200 лв.
200 бр.х 5 лв. = 1000 лв.
500 бр. 2200 лв.

2200 лв.: 500 бр. = 4,40 лв. - среднопретеглена цена ан.с/ка Материал “Б” към синтетична сметка Материали

мярка: броя


1999 г. Обяснение Ед. цена Приход Разход Остатък
мес. дата
(лв.) к-во ст-ст к-во ст-ст к-во ст-ст
09 01 н.с-до 1 200 200 200 200
09 10 заприходени 2 300 600 500 800
09 13 вложени 1,60 400 640 100 160

Материал “Б” –
200 бр. х 1 лв. = 200 лв.
300 бр. x 2 лв. = 600 лв.
500 бр. 800 лв.

800 лв. : 500 бр. = 1,60 лв. – среднопретеглена цена Вложените в употреба материали от:

Материал “А” 250 бр. х 4,40 лв. = 1100 лв.
Материал “Б” 400 бр. х 1,60 лв. = 640 лв.

б) Счетоводната кореспонденция ще бъде:

Дт с/ка Разходи за материали 1740
Кт с/ка Материали 1740
ан.с/ка Материал “А” 250 бр. х 4,40 лв. – 1100 лв.
ан.с/ка Материал “Б” 400 бр. х 1,60 лв. – 640 лв.

в) Материалите се влагат в употреба с различно функционално предназначение: за основната дейност, за спомагателната дейност, за управлението и т. н. В края на отчетния период (месеца например) събраната информация за изразходваните материали в дебита на с/ка Разходи за материали се "разпределя" по счетоводните сметки, които отразяват разходите по функционално предназначение. По този начин сметката, която отразява разхода на материали, както всички сметки за разходите по икономически елементи се приключват и остават без салда. Счетоводната кореспонденция за случая може да се илюстрира, ако към разработения пример се добави, че разходът за материал "Б" изцяло е предназначен за основната дейност, а за материал "А" разпределението е: за основната дейност 800 лв., за спомагателната дейност 200 лв. и за управлението 100 лв. Счетоводната статия ще изглежда така:

Дт с/ка Разходи за основна дейност 1440
Дт с/ка Разходи за спомагателна дейност 200
Дт с/ка Разходи за управление 100
Кт с/ка Разходи за материали 1740

С това счетоводният процес, който отразява включването на материалите в употреба, т.е. в производството, условно приключва, за да се открои следващият етап на калкулиране на всички разходи в себестойността па изделията или услугите.