Отразяване на придобиването на материалите по безвъзмезден начин

Безвъзмездното придобиване на материали изключва размяна на стойности или на материали срещу паричен еквивалент, макар че фактически стойностите участват във възпроизводствения процес. При добитите материали не са за сметка на намалени активи (парични средства) или за сметка на увеличени, респективно възникнали задължения във вид на пасиви. Въпреки това увеличеният размер активи намира отражение и в увеличение на пасивите. Безвъзмездното придобиване на материали, съгласно българското данъчно и счетоводно законодателство, предизвиква възникването на извънредни приходи, което се отразява на общата облагаема сума на печалбата.

Безвъзмездното придобиване на материалите стойностно се определя по предполагаеми продажни цени. Въпреки използвания термин "предполагаема цена" при подобен начин на придобиване е препоръчително да се използва експертната оценка, която безспорно ще вземе предвид всички промени в качеството на материалите и тяхната годност да участват в създаването на определено качество продукция.

Счетоводното отразяване на безвъзмездното придобиване на материали намира израз в дебита на известната вече с/ка 302 Материали и в кредита на пасивната сметка 799 Други извънредни приходи. Счетоводната кореспонденция при безвъзмездно придобити материали, условно за 300 лв., ще изглежда така:

Дт с/ка Материали 300
Кт с/ка Други извънредни приходи 300

Салдото по с/ка 799 Други извънредни приходи се отнася по кредита на с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година, или счетоводната кореспонденция е:

Дт с/ка Други извънредни приходи 300
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година 300

Придобитите по този ред материали се заприходяват и отчитат аналитично, съгласно посочената вече технология на счетоводния процес. В случай че има извършени разходи за доставката за сметка на предприятието, то те се отразяват както в класическия начин на придобиване на материалите чрез покупка, т.е. директно в дебита на с/ка Материали. Увеличената стойност на материалите не трябва да се отразява като извънреден приход и ако в условно приетия пример за доставените материали в размер на 300 лв. се добавят и 20 лв., платени от касата за транспорт, счетоводната кореспонденция ще изглежда така:

1) Дт с/ка Материали 300
Кт с/ка Други извънредни приходи 300

Дт с/ка Материали 20
Кт с/ка Каса 20