Отразяване на придобиването на материали чрез вещни, непарични (апортни) вноски при формиране на капитала

Търговският закон предвижда възможност за участие на акционери във формирането на капитала с непарични, вещни (апортни) вноски. Придобиването на материали като съучастие във формирането на капитала включва следните процедури:

а) Съгласно взетото решение от общото събрание на акционерите за размера на капитала и за начина на неговото формиране (санкционирано и от съда) някои от акционерите участват в капитала на дружеството с апортни вноски, които при използван пример могат да бъдат материали в размер на 10 000 лв.

б) Апортните вноски, в случая от материали, се оценяват по справедливата им цена. В случай че липсва информация за справедливата цена, се прави оценка от експерти.

в) Придобитите по този начин материали се отразяват счетоводно, като се посочва увеличението на материалите по дебита на активната балансова сметка 302 Материали. Кореспонденцията на тази сметка ще показва увеличение на капитала на дружеството, което се отразява в кредита на пасивната счетоводна с/ка 101 Основен капитал. Счетоводната статия ще бъде:

Дт с/ка 302 Материали 10 000
Кт с/ка 101 Основен капитал 10 000

Систематично счетоводната операция ще има следния модел:г) Според известните вече процедури се извършва заприходяването на материалите в склада, което е свързано с тяхното аналитично счетоводно отразяване.