Материалите като обект на счетоводно отразяване

Материалите са един от трите елемента на производствения процес и участват в него еднократно. Счетоводното отразяване на материалите има значение за управление на материалните запаси на предприятието. Известно е, че това са бързоликвидни краткотрайни активи, или поне трябва да има стремеж към такава бърза ликвидност, за да не се създава неизползван за дълъг период материален запас, който ангажира оборотни средства и като цяло забавя ликвидността, отразява се и на финансовото състояние на предприятието. Всичко това предизвиква потребност от добре организирани счетоводни процедури за отразяване на придобиването и използването на материалите.

За по-пълната характеристика на материалите могат да се посочат следните особености:

  • а) Материалите, както и дълготрайните материални активи, са придобити и контролирани от предприятието активи, при което срещу тях са заменени други активи (изплатени са суми за покупката например) или са възникнали други пасиви (дължими на доставчиците суми, кредити за оборотни средства и др.). И тук, както при дълготрайните материални активи следователно ще намери най-напред счетоводно отразяване размерът на придобитата собственост, независимо дали предприятието е заплатило дължимата сума на доставчика. В технологична последователност следва да се отрази още заприходяването на конкретната партида материали, като се посочат и отговорностите за тяхното съхраняване. Като цяло технологията на счетоводния процес включва хронологичното и систематично счетоводно отразяване на придобиването и използването на материалите. За по-добрия контрол се използват синтетични и аналитични счетоводни сметки.
  • Счетоводното отразяване на материалите е свързано с много от счетоводните принципи и на първо място с принципа историческа цена. В съответствие с този принцип материалите се заприходяват по цена на придобиване или по себестойност (ако са материали от собствено производство). Цената на придобиване от своя страна включва: платената на доставчика сума, съгласно издадена от него фактура, и разходите по доставката (транспортни и други разходи).
  • Влаганите в употреба материали (съгласно чл. 21, ал. 2, т. от 1 до 4 вкл. на Закона за счетоводството) се оценяват по: първа входяща - първа изходяща цена (себестойност),; последна входяща - първа изходяща цена (себестойност); средна претеглена цена (себестойност); конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди. Технологията на прилагане на всеки от посочените методи вече се разгледа в частта за оценката на активите и пасивите. Необходимо е да се отбележи още, че прилагането на тези методи за оценка на материалите при тяхното потребление не променя изискването за тяхното заприходяване, респ. изписване по историческа цена. Счетоводното отразяване на потреблението на материалите по доставни партиди е доказателство за това, макар че и при останалите три метода се запазва значението па принципа на историческата цена.
  • Принципът на историческата цена се запазва, независимо че в края на годината налични материални запаси (неупотребени) се оценяват (преоценяват) и посочват в баланса по справедливата им цена само когато тя е по-ниска от отчетената до момента. Преоценените материали приемат нова историческа цена, а разликата се посочва като други разходи.
  • Характеристиките на материалите като обект на счетоводно отразяване може да продължат с посочването на потребността от добра организация на счетоводния процес. Това се налага поради обстоятелството, че винаги са налице условия за разхищаване, разпиляване, присвояване или за несъобразено с технологичните стандарти влагане на материали в употреба. Хронологичното и систематично, синтетично и аналитично отчитане на материалите е подчинено на добра организация на сложния счетоводен процес. Сложността на счетоводния процес при това значително се повишава с потребността да се извършват редовни (ежегодни), планови или извънредни инвентаризации, да се отразяват резултатите от тях, както и всички процедури по признаването па фири, на липси (по вина и не по вина на материалноотговорното лице) и излишъци, на възможната компенсация между тях.
  • Придобиването и използването на материалите счетоводно се отразява в активната счетоводна сметка 302 Материали, към която се откриват още: с/ка 3021 Основни материали, с/ка 3022 Спомагателни материали, с/ка 3023 Резервни части, с/ка 3024 Горивни материали, с/ка 3025 Образци, модели и др., с/ка 3026 Амбалажни материали, с/ка 3027 Материали и стоки на път, с/ка 3028 Материали за преработка, с/ка 3029 Други материали.