Отразяване на придобиването на материали

И в този случай, както при дълготрайните материални активи има разнообразие от стопански операции, които се отразяват на разнообразното от счетоводни операции. Известни са няколко стопански процеса и операции по придобиването на материалите:
  • чрез покупка (чрез доставка); 
  • като вещни, непарични (апортни) вноски при формиране на капитала на дружеството;
  • чрез безвъзмездно придобиване; 
  • чрез собствено производство. 
Счетоводните процеси за отразяване на посочените стопански операции имат различна степен на сложност. включват и различен обем счетоводни процедури. Последователното разглеждане на всеки от посочените начини на придобиване на материалите откроява както общите, така и специфичните особености за всяка и за всички счетоводни процедури.