Отчитане на трудови ресурси

Значима част от счетоводния информационен процес в предприятието заемат процедурите за отразяване на вложения в създаваните  продукти и услуги жив труд. Разнообразието на счетоводните процедури се определя от специфичните особености на този основен елемент на производствения процес, от неговата икономическа природа  и правен статут в обществото. Върху цената на труда оказват влияние  икономическите условия, достигнатата степен на съвършенство в трудовото законодателство, както и общественото въздействие на организираните професионални сдружения. Значение имат още спецификата на предприятието и прилаганите форми на заплащане на труда.
Счетоводният информационен процес за отразяване на използваните трудови ресурси се характеризира със следните особености:
  1. Счетоводните процедури представят информация за различните форми на възмездяване на вложения труд, неговото заплащане в  съответствие с българското трудово законодателство. В състава на  счетоводните процедури се включва отразяването на основното трудово възнаграждение (основна работна заплата) и доплащанията (допълнителни възнаграждения) за извънреден труд, за отпуск по болест  и др. От своя страна те включват процедури по диференцирането на  повременната, акордната, следната и т.н. системи на заплащане на  труда, както и множеството различия в допълнителните трудови възнаграждения. Съществено влияние върху разнообразието на счетоводните процедури оказват заложените в трудовото законодателство задължителни плащания, каквито са минималната работна заплата, размерите на доплащанията за вложен извънреден труд (не по-малко от  50% за работа през работните дни и 75% за работа в почивните дни),  доплащанията за отпуски по майчинство, отпуск при временна нетрудоспособност и др.
  2. В състава на счетоводната информация се включват процедурите по счетоводното отразяване на разчетните отношения, които възникват по повод на начислената работна заплата за даден период (за  месец). Това са разчетите за удръжки и доплащания за и от социалното осигуряване (в т.ч. и здравното осигуряване), разчетите за начислени дължими от предприятието вноски за социално осигуряване, за  фонд "ПКБ" и др., за разчетите по данък общ доход, удържан от работната заплата и др.
  3. В състава на счетоводните процедури се включва счетоводното  отразяване на разходите за работни заплати - основна и допълнителна, на разходите, посочени в законодателството като задължителни  калкулативни елементи, както и тяхното разпределение според функционалното им предназначение (за основната дейност, спомагателната дейност, управлението и др.).
  4. Счетоводните процедури включват разплащанията на предприятието с персонала за авансовото и крайното изплащане на трудовите възнаграждения, за ликвидиране на разчетните отношения с бюджета, социалното осигуряване и др.
  5. За счетоводното отразяване на посочените трудовоправни отношения се използва пасивната сметка 421 Персонал. В Националния  сметкоплан се предвижда възможност да се използват още сметките  4211 Работници и служители, 4212 Сътрудници, 4213 Стипендианти,  4214 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации. 4215 Депонирани възнаграждения, 4216 Спестявания на специалисти в чужбина. В различните етапи на счетоводния процес се използват сметки за отразяване на разходите, свързани с работната заплата  (сметка 604 Разходи за заплати, 605 Разходи за социални осигуровки,  респ. 6051 Начислени вноски за фонд "Обществено осигуряване", 6052  Начислени вноски за фонд "ПКБ" и др.), разчетни сметки (455 Разчети  но социалното осигуряване, респ. 4551 Разчети с обществено осигуряване, 4555 Разчети с фонд "ПКБ", 454 Разчети за данъци върху доходи  на физически лица, 445 Присъдени вземания и др.) и др.
От обобщено представените характеристики на отделните счетоводни процедури проличава, че сложността на счетоводния информационен процес за използваните трудови ресурси или услуги (вж. Т.  Трифонов, Теория на счетоводството, Тракия, 1999, с. 295 и др.) произтича от множествата стопанско-правни отношения на предприятието с персонала, с осигурителните институции, с държавния бюджет,  най-вече с потребностите точно да се калкулират извършените разходи за труд. Тези особености изискват много добра организация на счетоводния информационен процес, точно документално и нормативно обосноваване на всяка счетоводна операция и процедура.