Отразяване на разходи в предприятие

За по-точна характеристика на счетоводния процес може да се използва методичен пример, както следва:
1. В края на месеца счетоводните сметки, които отразяват разходите по икономически елементи, имат следните дебитни обороти:
с/ка 601 Разходи за материали - 48 000 лв., с/ка 602 Разходи за външни  услуги - 500 лв., с/ка 603 Разходи за амортизации - 2000 лв., с/ка 604  Разходи за заплати - 10 000 лв., с/ка 605 Разходи за социално осигуряване - 3500 лв., с/ка 609 Други разходи - 1000 лв.
2. Счетоводните сметки за разходите по икономически елементи  се приключват в края на месеца и се разпределят по функционално  предназначение, както следва:
  • а) Разходите за материали, предназначени за основната дейност,  са, 40 000 лв., за спомагателната дейност, са 7500 лв. и за организацията и управлението са 500 лв.
  • б) Разходите за външни услуги за основната дейност - 300 лв., за  спомагателната дейност - 100 лв., и за управлението - 100 лв.
  • в) Разходите за амортизации за основната дейност са 300 лв., за  спомагателната дейност - 600 лв., и за организацията и управлението - 100лв.
  • г) Разходите за заплати в основната дейност са 6000 лв., в спомагателната дейност - 1000 лв., и за организация и управление - 3000 лв.
  • д) Разходите за социални осигуровки за основната дейност са 2000  лв., за спомагателната дейност - 400 лв., и за организацията и управлението - 1100 лв.
  • е) Другите разходи за основната дейност са 500 лв., за спомагателната - 300 лв., и за организация и управление - 200 лв.
  • ж) Салдото по с/ка 611 Разходи за основна дейност в началото на  месеца е 6000 лв. и отразява размера на незавършеното производство  от предходния период.
3. Всички разходи за спомагателната дейност са предназначени за  основната дейност на предприятието.
4. В резултат на проведена инвентаризация в края на месеца е установено незавършено производство в размер на 5000 лв.
5. Произведената готова продукция по фактическа себестойност  за 61 000 лв. е заприходена в склада на предприятието.
6. Извършени са финансови разходи по валутни операции за 2000  лв. и други финансови разходи за 1000 лв. Разсрочени за бъдещи периоди са разходи по лихви за 300 лв.
7. Счетоводно са отразени извънредни разходи от отписани вземания по липси в размер на 3000 лв.
8. Салдото за разходи по организация и управление се приключва  в края на месеца.
Представянето на счетоводния процес с данните,от примера протича в следната последователност:
1. Разходите по икономически елементи са намерили отражение  по дебита на съответните счетоводни сметки след кореспонденцията  със сметките, които отразяват измененията (респективно вложените в  употреба) в трите елемента на възпроизводствения процес: дълготрайни материални активи, материали и труд. Моделът на всяка една  счетоводна сметка, която отразява разходите по икономически елементи следователно, ще има следния вид:
отчитане на разходи 3

  2. Разходите по икономически елементи се разпределят по функционално предназначение, т.е. за основна дейност, за спомагателна дейност, за организация и управление. Счетоводният израз на разпределението ще намери отражение:
а) в дебита на с/ка 611 Разходи за основна дейност;
б) в дебита на с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност;
в) в дебита на с/ка 614 Разходи за организация и управление.  Всяка от посочените счетоводни сметки ще кореспондира с кредитните обороти по сметките за разходите по икономически елементи. Счетоводните кореспонденции ще изглеждат така:
а) Дт с/ка Разходи за основна дейност                       50 100
Кт с/ка Разходи за материали                                     40000
Кт с/ка Разходи за външни услуги                                300
Кт с/ка Разходи за амортизации                                 1300
Кт с/ка Разходи за заплати                                          6000
Кт с/ка Разходи за сой. осигуровки                              2000
Кт с/ка Други разходи                                                   500
б) Дт с/ка Разходи за спомагателна дейност            9900
Кт с/ка Разходи за материали                                     7500
Кт с/ка Разходи за Външни услуги                               100
Кт с/ка Разходи за амортизации                                 600
Кт с/ка Разходи за заплати                                          1000
Кт с/ка Разходи за соц. осигуровка                              400
Кт с/ка Други разходи                                                   300
в) Дт с/ка Разходи за организация и у-ние                  5000
Кт с/ка Разходи за материали                                     500
Кт с/ка Разходи за външни услуги                                100
Кт с/ка Разходи за амортизации                                 100
Кт с/ка Разходи за заплати                                          3000
Кт с/ка Разходи за соц. осигуровки                              1100
Кт с/ка Други разходи                                                   200
Моделът на счетоводните сметки, които участват в счетоводния  процес ще изглежда така (вж стр. 236):
3. Разходите от спомагателната дейност се отнасят в дебита на с/ка 611 Разходи за основна дейност, при което счетоводната кореспонденция изглежда така:
Дт с/ка Разходи за основна дейност                           9900
Кт с/ка Разходи за спомагателна дейност                9900
Необходимо е да се напомни, че са възможни още няколко варианта, освен посочените:
а) една част от разходите за спомагателно производство са за собствено производство, т.е. има производство и реализация на собствена продукция от спомагателно производство;
отчитане на разходи 4
 б) една част от разходите за спомагателна дейност, освен за основно производство, е възможно да се разпределят по дейности за организация и управление;
в) разходите за спомагателна дейност е възможно да се разпределят за собствени нужди, което изисква аналитично отразяване по видове спомагателни дейности.
4. Фактическата себестойност е получена в резултат на калкулираните разходи за основна дейност: незавършеното производство от  предходния период + текущите разходи по икономически елементи +  разпределените разходи за спомагателна дейност и възлиза общо на  66 000 лв. Произведената продукция, заприходена в склада на предприятието е 61 000 лв., а незавършеното производство, е 5000 лв.
5. Произведената продукция с фактическа себестойност 61000 лв.  се заприходява на склад, като се отбелязва и следната счетоводна кореспонденция:
Дт с/ка Продукция                                                         61 000
Кт с/ка Разходи за основна дейност                           61 000
За готовата продукция се води аналитично отчитане, като се използват за отразяване на натурални и стойностни измерители, вид продукция, времето на заприходяване и изписване, отговорност за нейното съхранение и опазване.
6. Финансовите разходи са: разходи за лихви (лихви в левове и лихви  по валутни операции, лихви по дългове, свързани с дялово участие), разходи по операции с инвестиции, разходи за провизиране на рискови активи, разходи по валутни операции, финансови разходи за бъдещи периоди и други финансови разходи. В Националния сметкоплан се предвижда тяхното счетоводно отразяване да се извършва чрез сметките в  група 62 Финансови разходи. Съгласно условията от методичния пример  финансовите разходи на предприятието за 2000 лв. са от валутни операции и за 1000 лв. от други финансови разходи. Финансовите разходи за  бъдещи периоди са 300 лв.
Счетоводните кореспонденции може да се характеризират в следната последователност:
а) Разходите по валутни операции намират отражение в дебита на  с/ка 624 Разходи по валутни операции и в кредита на сметките от група  50 Парични средства. Като стойност това са отрицателни курсови разлики от промяна на валутните курсове на чуждестранните валути. Счетоводната кореспонденция по методическия пример ще бъде:
Дт с/ка Разходи по Валутни операции                        2000 
Кт с/ка Разплащателна сметка                                  2000
Размерът на разходите по валутни операции се отразява в текущия финансов резултат, т.е. като загуба. За предприятието счетоводната кореспонденция е:
Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година        2000
Кт с/ка Разходи по Валутни операции                        2000
б) Другите финансови разходи са всички разходи, които не се отразяват по сметките от група 62 Финансови разходи и най-често включват сумите за комисионни по валутни операции. Счетоводна сметка  629 Други финансови разходи се дебитира с размера на извършените  разходи срещу кредитирането на счетоводни сметки от група 50 Парични средства. Счетоводната кореспонденция е:
Дт с/ка Други финансови разходи                                1000
Кт с/ка Разплащателна сметка                                  1000
Следва отново отразяване на финансовите разходи като загуба чрез  счетоводна кореспонденция:
Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година        1000 
Кт с/ка Други финансови разходи                                1000
в) Разсрочените финансови разходи за бъдещи периоди най-често  имат за източник предплатени лихви, разсрочени финансови разходи  по лизингови договори и др. В момента на тяхното разсрочване освен  счетоводната кореспонденция се отбелязва и времето на тяхното признаване, т.е. времето на тяхното включване в текущите разходи. Тези  разходи фактически са извършени и тяхната стойност е намерила отражение по дебита на съответните сметки за текущите финансови разходи, в случая с разглеждания пример по с/ка 621 Разходи за лихви и по  кредита на съответните сметки от група 50 Парични средства. В случая  сумите се отразяват счетоводно като отложени разходи, т.е. разходи,  макар и вече извършени, не са свързани с текущия финансов резултат.  Точно поради това, вместо в текущия финансов резултат (с/ка 123 Печалби и загуби), те се отнасят в с/ка 625 Финансови разходи за бъдещи  периоди. Счетоводната кореспонденция следователно ще бъде:
Дт с/ка Разходи за бъдещи периоди                             300
Кт с/ка Разплащателна сметка в левове                    300
В периода, когато тези разходи се признаят за текущи, се извършва обратно счетоводно записване и едва след това се отразяват като  загуба за предприятието. Счетоводната кореспонденция за следващия  период (периода на признаване на финансовите разходи като текущи) ще изглежда така:
Дт с/ка Разходи за лихви                                               300
Кт с/ка Разходи за бъдещи периоди                             300
Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година        300
Кт с/ка Разходи за лихви                                               300
Посоченото развитие на счетоводния процес е още едно потвърждение за полезно бюрократичния характер на счетоводните процедури. Пренебрегната е по-лесната, пряката кореспонденция на сметките за финансови разходи за бъдещи периоди с финансовия резултат,  но в замяна е получена яснота за произхода на отложения финансов  разход, времето на неговото отлагане или разсрочване и т.н.
7. В частта за инвентаризация на разчетите се разгледаха характерът на извънредните разходи и причините за тяхното възникване. Необходимо е все пак да се припомни, че това са предимно разходи, които имат случаен, извънреден или необичаен характер и имат за източник главно разходи в резултат на отписани вземания, разходи от  липса на активи, разходи за глоби и неустойки и други извънредни  разходи. В случая с разработвания методичен пример извънредните  разходи са от отписани вземания. В дебита на активната с/ка 442 Вземания по липси и начети има отразено вземане на липси и начети за  3000 лв., което след изтичане на петгодишния давностен срок се отнася като извънреден разход по дебита на с/ка 691 Отписани вземания.  Счетоводната кореспонденция изглежда така:
Дт с/ка Отписани вземания                                         3000 
Кт с/ка Вземания по липси и начети                           3000
Сумата на отписаните вземания се отнася като загуба на предприятието, както следва:
Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година        3000 
Кт с/ка Отписани вземания                                         3000
8. От разгледания методичен пример следва разпределението на разходите за организация и управление към сметките от група 70 Приходи  от продажби, т.е. те се прибавят към разходите за дейността (за основна и спомагателна дейност). Счетоводната кореспонденция ще изглежда така:
Дт с/ка Приходи от продажби на продукция            5000 
Кт с/ка Разходи за организация и управление            5000
9. Финансовите и извънредните разходи остават извън калкулативните процедури по формирането на пълните разходи (пълната себестойност), макар че в известни литературни източници има спор по  този въпрос. Според българското счетоводно законодателство тези  разходи се отразяват директно в с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година за формирането на крайния финансов резултат.