Отразяване на разпределение на печалба

4. Счетоводни процедури по отразяване  на разпределението на печалбата

Получената в края на годината счетоводна печалба като кредитно салдо по с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година подлежи на  разпределение. Някои автори приемат като база на разпределителните процедури не счетоводната, а балансовата печалба. Вероятно повод за подобен подход са изискванията на Търговския закон за разпределението на балансовата печалба след решение на общото събрание на акционерите или на управителното тяло на съдружниците. Основания има и обстоятелството, че данъчното облагане на счетоводната печалба води до разходи, които оказват влияние върху формирането на крайния финансов резултат. В този смисъл, без да се отрича  възприетият подход, се приема, че разпределението на финансовия  резултат, по-точно на печалбата, има за основа счетоводната печалба. Основанията за подобен избор са няколко:


  1. Счетоводната печалба е положителен резултат от дейността на  предприятието и права върху нейното разпределение има на първо място  държавният бюджет за размера на данъка върху доходите на  предприятието, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (вж Закон за корпоративното подоходно облагане, ДВ, бр. 115  от 1997 г., попр. в бр. 19 от 1998 г., доп. бр. 21 от 1998 г.). Сумата на  дължимия данък се определя като процент върху счетоводната печалба, като се вземат предвид и процедурите по данъчното преобразуване на печалбата. Тази сума се приема като разход за данъци и се приспада от счетоводната печалба, след което се получава балансовата  печалба.
  2. Размерът на сумата, която счетоводно се отразява като разход  за данъци, се приспада от формирания вече резултат от цялостната  дейност на предприятието. Този резултат отразява съотношенията  приход-разход и подлежи на разпределение съгласно нормативната  уредба, в т.ч. и съгласно ЗКПО.
  3. За управлението на предприятието значение имат получените  резултати като оценка за финансово мениджиране, респективно влиянието на данъчната тежест върху финансовото състояние на предприятието.
  4. За данъчната администрация и за данъчния контрол информацията за разпределителните процес включва облагането на печалбата, както и останалите процедури по разпределението на вече определената балансова печалба.
От гледна точка на капиталовата структура балансовата печалба  за текущата година е съставна част на собствения капитал и потвърждава неговото поддържане. Загубата е отрицателен коректив на собствения капитал и показва неговото намаление, образно казано "неефективното му консумиране".

Разпределението на балансовата печалба е в съответствие с изискванията на Търговския закон. Решението на общото събрание на акционерите или на съдружниците за разпределението на печалбата трябва да е съобразено със законовите разпоредби, както и с устава на  дружеството. Балансовата печалба се разпределя в следната последователност:

  1. От общата сума на балансовата печалба се заделят до 10% за  резерви на предприятието, докато сумата на резерва достигне до 10%  от основния капитал на дружеството.
  2. За покриване на загуби от минали години.
  3. За дивиденти.
  4. За допълнителен капитал.
  5. За директно увеличаване на основния капитал.
По решение на общото събрание дивидента може да се капитализира като допълнителен капитал, като по същество стойността на една акция се повишава като компенсация за неполучения дивидент. Общото събрание е възможно да реши печалбата от текущата година да  не се разпредели, което води до нейното счетоводно отразяване като  печалба от минали години.

Счетоводните записвания по разпределителните процедури са  следните:

а) за отразяване начислението на дължимата сума за определения данък върху печалбата, изчислен върху размера на счетоводната печалба:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 
Кт с/ка Разчети за данък върху печалбата
Кт с/ка Разчети с общините

б) за отразяване на резервите, формирани за сметка на балансовата  печалба:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 
Кт с/ка Допълнителни резерви
респ. Кт с/ка Общи резерви                                  ,

в) за покриване на загуби от минали години:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 
Кт с/ка Непокрита загуба от минали години

г) за начисляване на дивиденти:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 
Кт с/ка Задължения за съучастия

д) за попълване на допълнителния капитал:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 
Кт с/ка Допълнителен капитал

е) за капитализиране па дивидента, т.е. той не се раздава на акционерите, срещу което се увеличава размерът на тяхното съучастие:

Дт с/ка Задължения за съучастия 
Кт с/ка Основен капитал

ж) формиране размера на неразпределената печалба от минали години за сметка на печалбата от текущата година:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година 
Кт с/ка Неразпределена печалба от минали години