Процедури по отразяване на финансови и извънредни приходи и разходи и формиране на крайния финансов резултат

Формирането на крайния финансов резултат от дейността на предприятието счетоводно се отразява в с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година и, както е посочено в националния сметкоплан, този резултат е печалба или загуба. Дебитното салдо на сметката показва загуба, а кредитното салдо печалба. Това означава, че дебитните обороти па сметката включват всички резултати, които са губещи за предприятието, а кредитните обороти - всички резултати, които са печеливши за предприятието. Дебитните обороти увеличават загубата, или все  едно - намаляват печалбата, както и обратно кредитните обороти увеличават печалбата и намаляват възможния краен размер на загубата.

Отбеляза се, че единият от резултатите, който намира отражение  в сметката, произхожда от продажбите на продукция (услуги). Превишението на справедливата цена над разходите за производство, за  организация и управление, за продажба на продукция е печеливш резултат, който се отнася в кредита на с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година, или за припомняне от предходния пример, това е счетоводната кореспонденция:

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция            12 000 
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година        12 000

Познати процедури са и отразените и отнесени в с/ка 123 Печалби  и загуби от текущата година суми по сметките от група 62 на Националния сметкоплан Финансови разходи (с/ка 621 Разхода за лихви, с/ка  622 Разходи за провизиране на рискови активи, с/ка 623 Разходи по операции с инвестиции, с/ка 624 Разходи по валутни операции, с/ка 625 Финансови разходи за бъдещи периоди, с/ка 629 Други финансови разходи}  и сметките от група 69 Извънредни разходи (с/ка 691 Отписани вземания, с/ка 692 Разходи за глоби и неустойки, с/ка 693 Липси на активи, с/  ка 699 Други извънредни разходи). Дебитните обороти по тези сметки  представят сумата на възникналите разходи, а кредитните обороти тяхното отнасяне към увеличение на загубите на предприятието. За  припомняне счетоводната кореспонденция с произволно избрани суми има следния модел:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година        800 
Кт с/ка Разходи за лихви                                               500 
Кт с/ка Разходи по валутни операции                         300

както и:

Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година        200 
Кт с/ка Отписани вземания                                         150 
Кт с/ка Липси на активи                                              50

Схемата за натрупване на финансовите разходи и тяхното отнасяне в с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година може да се представи така:
отчитане на продукция 1

Схемата на кореспонденциите по извънредните разходи може да  се представи по следния начин:
отчитане на продукция 2

Финансовите приходи на предприятието имат подобен ред на възникване, както и финансовите разходи. В Националния сметкоплан  се отбелязва, че в сметките от група 72 Финансови приходи се отразяват приходите, получени от трети лица за използвани ресурси на предприятието - дивиденти, лихви по предоставени кредити и по банкови сметки, приходи от операции с инвестиции, приходи от валутни операции, комисионни по банкови операции и други. Не е случайно напомнянето в Националния сметкоплан, че финансовите приходи се  отразяват по кредита на сметките от групата само когато е налице  сигурност относно тяхната измеримост и получаване. Принципът на  предпазливост изисква да се съобразяват реалните изменения в обектите на счетоводството, за да не се получат резултати, които не отговарят на действителните и най-вече могат да увеличат неправилно данъчната основа за облагане, както и да деформират останалите разпределителни процеси.

Счетоводните процедури по отразяването на финансовите приходи предполагат да се използват пасивните сметки от група 72 Финансови приходи, а именно: с/ка 721 Приходи от лихви, с/ка 722 Приходи  от дялово участие, с/ка 723 Приходи от операции с инвестиции, с/ка  724 Приходи от валутни операции, с/ка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди, с/ка 729 Други финансови приходи. В кредита на посочените сметки се отразяват увеличените размери на съответните приходи.  В дебита се записва сумата, която кореспондира с кредита на с/ка 123  Печалби и загуби от текущата година. При използване на примерни  суми за финансови приходи, като приходи от лихви за 700 лв. и приходи от валутни операции за 1300 лв., може да се представи следната  счетоводна кореспонденция:

а) за формиране на финансовия приход:

Дт с/ка Разплащателна сметка                                  2000 
Кт с/ка Приходи от лихви                                      700 
Кт с/ка Приходи от валутни операции                       1300

б) за отнасяне на финансовите приходи във финансовия резултат:

Дт с/ка Приходи от лихви                                             700
Дт с/ка Приходи от валутни операции                       1300 
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година        2000

Внимание заслужават счетоводните процедури по отразяването на  приходите за бъдещи периоди, за които се използва с/ка 725 Финансови  приходи за бъдещи периоди. В Националния сметкоплан е отбелязано,  че в тази сметка се записват всички разсрочени финансови приходи,  които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Тези  критерии предполагат воденето на аналитична отчетност за произхода на финансовите приходи, периода на възникване, размера и периода на признаване, вида на финансовите приходи и т.н. Сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди се кредитира при възникване на  финансовите приходи, които се разсрочват за бъдещи периоди. Кореспонденцията на сметката е в зависимост от това, как са възникнали тези приходи - група 50 Парични средства, група 41 Клиенти, група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания и т.н. По дебита на сметката  ще намерят отражение признатите като текущи приходи, разсрочените в предходния период приходи за бъдещи периоди. Кореспонденцията ще е със сметките от група 72 Финансови приходи. Както се разбира, оборотите от с/ка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди не се  отнасят директно в с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година, а  при признаване отново се разпределят по видове финансови приходи  и едва след това се отразяват в крайния финансов резултат.

При произволно избран пример за разсрочени финансови приходи от лихви по кредити за 1400 лв. и признати през текущия период  разсрочени приходи от лихви за 800 лв. кореспонденцията по сметките ще има следния вид:

а) при възникването на разсрочения приход:

Дт с/ка Парични средства                                            1400 
Кт с/ка Финансови приходи за бъдещи периоди         1400

б) при признаване през следващия период на част от разсрочения размер на финансовите приходи за бъдещи периоди:

Дт с/ка Финансови приходи за бъдещи периоди         800 
Кт с/ка Приходи от лихви                                             800

в) за отнасяне на финансовия приход във финансовия резултат на  предприятието:

Дт с/ка Приходи от лихви                                             800 
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година        800

Цялата схема на кореспондиращите си сметки за отразяване на  всички финансови приходи може да се представи така:
отчитане на продукция 3

Извънредните приходи имат за източник стопанските операции по  безвъзмездното придобиване на активи, процедурите по отписването  на задължения след изтичане на законния давностен срок, стопанските операции, в резултат на които се получават глоби и неустойки, излишъци на активи, постъпления от предоставено право за ползване  на патенти, лицензи, фирмени марки, концесии, дарения и др. За счетоводното отразяване на тези стопански операции се използват сметките от група 79 на националния сметкоплан Извънредни приходи. В  групата се включват сметките 791 Отписани задължения, 792 Приходи  от глоби и неустойки, 793 Излишъци па активи, 799 Други извънредни  приходи. Към някои от тях се предвиждат и четирикодови сметки, както  например 7921 Приходи от глоби, 7922 Приходи от неустойки (към с/  ка 792 Приходи от глоби и неустойки), 7931 Излишъци от материални  запаси, 7932 Излишъци от дълготрайни активи, 7933 Излишъци на други ценности (към 793 Излишъци на активи). В счетоводната кореспонденция всички сметки от групата са пасивни и отразяват набирането  на приходите в кредита. В края на отчетния период кредитните обороти се отнасят във финансовия резултат чрез счетоводната статия:

Дт с/ка Отписани задължения 
или:      Дт с/ка Приходи от глоби и неутойки
или:      Дт с/ка Излишъци на активи 
или:      Дт с/ка Други извънредни приходи
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година

Кореспонденцията по формирането на кредитните обороти на посочените сметки се вижда от следната схема:

отчитане на продукция 4

Счетоводните операции по финансовите приходи и разходи, както и  по извънредните приходи и разходи в края на отчетния период се прибавят към вече отразените приходи от продажби и структурата на с/ка 123  Печалби и загуби от текущата година изглежда така (следва на стр. 256).

Общият финансов резултат отразява размера на счетоводната  печалба или загуба. Кредитното салдо показва счетоводна печалба, която подлежи на данъчно облагане (в т.ч. и след нейното данъчно преобразуване), след което се получава балансовата печалба. Дебитното салдо по сметката отразява счетоводна загуба, която след отразяване на разходите за данъци се определя като балансова загуба.
отчитане на продукция 5