Отразяване на резултати от продажби на продукция (услуги)

Счетоводният процес за отразяване на продажбите на продукция  (услуги) включва множество и разнообразни процедури: фактуриране на изпратената на клиента продукция, счетоводно записване за възникналото вземане от клиента, съизмерване на справедливата цена като вземане от клиента със себестойността на продукцията (включваща  разходите по производството, организацията и управлението и разходите по продажба на продукцията), счетоводно отразяване на разплащанията с клиента, формирането на резултата от Продажбата и неговото включване в крайния финансов резултат на предприятието. По своята икономическа същност целият този процес е счетоводен израз  на съотношението между потребителна стойност и разменна стойност, възможност да се отрази оценката на пазара и на потребителя - клиент за потребителните качества на създадения продукт. Доказателство за стойностната съпоставимост между създадена вече потребителна стойност и оценената от условията на пазара чрез разменната величина на стойността продукция са използваните счетоводни сметки от  група 70 на Националния сметкоплан Приходи от продажби (с/ка 701  Приходи от продажби на продукция, с/ка 702 Приходи от продажби на  стоки, 703 Приходи от продажби па услуги, с/ка 704 Приходи за бъдещи  периоди и др.). В кредитната страна на сметките намира отражение размерът на признатия приход от продажбата, т.е. разменната стойност  на продукцията, потвърдена от потребителя клиент с акта на покупката. В дебитната страна на същата сметка намират отражение всички  разходи (производствени разходи, разходи по реализация, разходи за  организация и управление) по създаването на потребителната стойност на реализираната продукция. По-високите стойности на кредита  показват и по-високата оценка на пазара, доказват, че разменната стойност потвърждава потребителните качества на създадения продукт.  Разликата е печелившият резултат от размяната. Обратно, превишените стойности на дебита показват, че разходите, които са вложени за  създаването на определени потребителни стойности, «е отговарят на  пазарното признание. Разликата е губещият резултат от размяната, доказателство, че вложените разходи не отговарят на потребителната  стойност, която вече е получила оценка чрез разменната величина. Счетоводният информационен процес не само че процедурно включва тези резултати, но и прилага методи за компенсиране на възможно негативния резултат. Оценката на материалните запаси в края на периода,  съгласно чл. 22 от Закона за счетоводството, по справедлива (пазарна)  цена създава предпоставки за изравняване на разходите за създаване  па продукта с неговата разменна стойност.

Получените две стойностни величини - в дебита на с/ка 701 Приходи от продажби па продукция (за всички разходи по производството и реализацията на продукцията) и по кредита (стойността на продадената и фактурирана на клиента продукция) на същата сметка позволяват да се определи резултатът от продажбата. Превишението на  кредитната страна на сметката показва, че е получен благоприятен  положителен резултат, който ще се отрази в увеличение на крайния  финансов резултат, т.е. на печалбата. Превишението на дебитната  страна води до увеличаване на загубата на предприятието като резултат от по-големия размер разходи. Сметка 701 Приходи от продажби  на продукция има следната структура:
Дт        с/ка 701 Приходи от продажби на продукция      Кт
1. Производствена себестойност на реализираната продукция (разходи за производство)
2. Разходи по орг. и управление 
3. Разходи по продажбата  на продукцията
Записана във фактурата на клиента цена (справедлива цена) на продадената продукция
Обясненията по целия счетоводен процес намират отражение в счетоводните процедури, които се осъществяват съгласно счетоводните  принципи и изисквания на счетоводните стандарти. Счетоводният процес за реализацията (за продажбата) на продукцията започва с процедури, които съответстват на счетоводния принцип за текущо начисляване. Най-напред се отразява извършената продажба на клиента,  независимо от времето на плащане. Това означава, че счетоводно се  записва приходът от продажбата и възникналото вземане от клиента.  Счетоводната кореспонденция с условно приета справедлива цена па  реализираната (и фактурирана от предприятието на името на получателя-клиент) продукция от 80 000 лв. ще се запише по следния начин:

Дт с/ка Клиенти                                                            80 000
Кт с/ка Приходи от продажби на продукция            80 000

Както във фактурата, така и по аналитичните форми на отразяване  на реализацията се отбелязват стойностните и натуралните величини,  видът на продукцията (услугата), конкретният клиент, времето и евентуалните договорни основания за извършената стопанска операция и др.

Втората счетоводна процедура отразява изписването на реализираната продукция от активната счетоводна сметка 303 Продукция, където тя фигурира по фактическа производствена себестойност в дебитната страна на сметката. Изписването ще се извърши със същата  сума на фактическата себестойност. Предвижда се тази процедура да  се предхожда от прилагането на един от методите за изписване на продукцията ("Първа входяща - първа изходяща себестойност", "Последна входяща - първа изходяща себестойност" и т.н.), освен ако няма налице съвпадение с размера на произведената и реализирана продукция. В кредита на активната с/ка 303 Продукция, респ. 3031 Продукция ла склад, ще намери отражение сумата на установената по един  от посочените методи фактическа себестойност на реализираната продукция. Необходимо е освен това да се припомни, че аналитичното отчитане на продукцията е задължителна необходимост и при нейната реализация следват документалните процедури по съставянето на  складова разписка от материално-отговорното лице.

В дебита на с/ка 701 Приходи от продажби на продукция намират  отражение освен фактическата себестойност на реализираната продукция още и разходите по организация и управление, както и разходите по реализация. Дебитната страна на тази сметка следователно  отразява пълния размер на всички преки и на всички косвени разходи  (за дадения период) по производството и реализацията на продукцията. Счетоводната кореспонденция, при условие че фактическата себестойност на продукцията е 61 000 лв., ще изглежда така:

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция            61 000
Кт с/ка Продукция                                                        61 000

Третата счетоводна процедура предвижда условието, че вече са извършени разходи за организация и управление за 6000 лв. и разходи по  реализацията на продукцията за 1000 лв. Директно разходите по организация и управление ще се запишат по дебита на с/ка 701 Приходи от  продажби па продукция чрез следната счетоводна кореспонденция:

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция            6000 
Кт с/ка Разходи по организация и управление            6000

Разходите по продажбите на продукция (услуги), съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за счетоводството, първо се отразяват в  разходите по икономически елементи, сметките от група 60 на Националния сметкоплан Разходи по икономически елементи (с/ка 601 Разходи за материали, с/ка 602 Разходи за външни услуги, с/ка 603 Разходи  за амортизации, с/ка 604 Разходи за заплати, с/ка 605 Разходи за социални осигуровки и т.н.) и след това се разпределят по функционално  предназначение, или в случая в дебита на с/ка 615 Разходи за продажба на продукция. Условно посочената сума от 1000 лв. следователно  ще се отрази по дебита на с/ка Приходи от продажби на продукция  чрез следната кореспонденция:

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция            1000 
Кт с/ка Разходи по продажба на продукция              1000

Следващата счетоводна процедура включва отразяването на резултата от продажбата, който е разлика между дебитния и кредитния  оборот по с/ка 701 Приходи от продажби на продукция. При използваните вече примерни данни и от структурата на с/ка 701 Приходи от  продажби се разбира, че резултата е печалба от 12 000 лв. (80 000 68 000). Тази сума се отнася във финансовия резултат по кредита на с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година. Счетоводната кореспонденция може да се представи по следния начин:

Дт с/ка Приходи от продажби на продукция            12 000 
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година        2000

Една от възможните счетоводни процедури е за отразяване на разплащането с клиента. Въз основа на получено банково известие за  преведената от клиента сума от 80 000 лв. се извършва следната счетоводна кореспонденция:

Дт с/ка Разплащателна сметка                                  80 000 
Кт с/ка Клиенти                                                      80 000

Налице са и счетоводни процедури по отразяване на данъчните  ангажименти на предприятието по данък добавена стойност (ДДС),  но те не са предмет на настоящото изследване на счетоводния информационен процес.

Систематичното счетоводно отразяване на кореспонденциите по  счетоводните сметки може да се представи в следния вид:
счетоводно отчитане на услуги