Отразяване на произведен продукт (услуга)

Характеристиката на счетоводния процес по отразяването на резултатите от дейността и тяхното разпределение включва процедури  по: а) заприходяването на произведената готова продукция; б) признаването на приходите от продажбите; в) включването на резултата  от продажбите в крайния финансов резултат; г) формиране на крайния финансов резултат чрез отразяването на финансовите приходи и  разходи, както и на извънредните приходи и разходи; д) разпределение на крайния финансов резултат.

Произведената готова продукция счетоводно се отразява със стойностната оценка на производствените разходи, т.е. по нейната фактическа себестойност. По същата стойностна оценка продукцията се изписва, когато се реализира. Счетоводната сметка, която отразява готовата продукция, следователно има операционен характер - по правило нейните две страни имат еднакви стойностни оценки.

Увеличенията и намаленията на продукцията счетоводно се отразяват в с/ка 303 Продукция, като към нея се използват още сметки с  четирицифрен код: 3031 Продукция на склад, 3032 Продукция на отговорно пазене и 3033 Продукция на консигнация. Системният подход към  счетоводния информационен процес позволява с/ка 303 Продукция  условно да се разглежда като самостоятелна система, с посочените  подсистеми (сметките с четирицифрен код), респективно с множеството аналитични сметки по видове продукция с информация за времето и мястото на заприходяване, за стойностните и натуралните измерения, отговорностите за съхраняване, началните състояния и изменения по сметките, крайните им състояния към даден момент. В системата от счетоводни сметки увеличенията по с/ка Продукция се отразяват по нейния дебит и са резултат от произведена и заприходена  продукция или от излишък на продукция. В края на даден отчетен  период остатъците по сметката (крайното салдо) се записват в баланса по продажна стойност, ако тя е по-ниска от отчитаната до този  момент. Допуска се от счетоводното законодателство да се използва  и т.нар. ориентировъчна оценка на продукцията.

Изписването на продукцията от счетоводната сметка е процедура  за отразяване на нейното намаление. Намалението по кредита на сметката е резултат от: продажба на продукцията (по нейната фактическа  себестойност), от преоценка на наличността в края на периода (съгласно чл. 22 от Закона за счетоводството), от бракувана продукция и  липси на продукция.

Необходимо е да се отбележи, че продукцията, която се реализира  и отразява като намаление по счетоводната с/ка 303 Продукция, се изписва по стойностни оценки чрез методите: "Първа входяща-първа  изходяща себестойност", "Последна входяща - първа изходяща себестойност", "Средна претеглена себестойност", "Конкретно определена себестойност по произведени и заприходени партиди продукция.

Допуска се от счетоводното законодателство (като възможност)  счетоводното отразяване по сметка 303 Продукция да се извършва само за наличната в края на отчетния период продукция. Движението и  измененията се отразяват оперативно по складове, в стойностни и  натурални измерители, по видове продукция и т.н. В края на периода  като резултат от обработената от складовете и по картони информация се формира разликата (намаление или увеличение), която се записва по с/ка 303 Продукция.