Съставяне на консолидиран счетоводен отчет

Консолидираният счетоводен отчет, съгласно НСС №27, е отчет на икономическата група, който представя нейното имуществено и финансово състояние като на едно предприятие. В консолидационните процедури се включват счетоводните отчети на група предприятия. Този отчет се съставя в предприятието майка и задоволява информационните потребности на потребители на счетоводна информация от предприятието майка. Необходимо е да се има предвид, че и тук системният подход оказва влияние и предполага да не се съставя консолидиран счетоводен отчет за предприятието майка, което е изцяло или почти изцяло собственост на друго предприятие. Въпреки това законодателят е наложил изискване за съгласие на малцинственото участие, което е максимално 10 на сто, т.е. понятието "почти собственост" е в рамките от 90 до 100%.

Обхватът и критериите за разграничаване на контролното от значителното и малцинственото влияние вече се разгледа при характеризиране на активите и пасивите на предприятието. Посочени са и в НСС №27 Консолидирани счетоводни отчети (вж 25). Значение в случая имат консолидационните процедури, които протичат в два етапа: подготвителен и същински етап.

Подготвителният етап предполага наличието на съставените в дъщерните предприятия счетоводни отчети, установената за тях достоверност, гарантираната единна за групата счетоводна политика, както и проверката за датата на съставяне на отчетите в дъщерните дружества. Тези изисквания подсказват, че предприятията в икономическата група трябва да имат единна счетоводна политика, да съставят годишните си счетоводни отчети към една обща дата (изключение има за предприятията в чужбина).

В технологично отношение същинският етап обхваща:

  • Обединяване на счетоводните отчети на предприятието майка с отчетите на дъщерните предприятия. Технологично това обединяване е за активите, пасивите, за собствения капитал, за приходите и разходите.
  • Елиминира се дялът на собствения капитал на дъщерното предприятие притежаван от предприятието майка с отчетната стойност на съучастието на предприятието майка.
  • Елиминират се всички вътрешногрупови разчети и сделки от финансов характер, покупко-продажби, дивиденти и др.
  • Елиминират се нереализираните печалби и загуби, включени в отчетната стойност на материалните запаси, дълготрайните активи, услуги и др., свързани с вътрешногрупови сделки.

В НСС (национален счетоводен стандарт) №27 Консолидирани счетоводни отчети е посочена една от значимите процедури по консолидирането. Определено е, че когато отчетната стойност на инвестицията на предприятието майка е различна от нетния дял на собствения капитал на дъщерните предприятия, разликата се посочва в консолидирания баланс като положителна или отрицателна репутация.

В НСС №27 Консолидирани счетоводни отчети са посочени и редица други процедури по отразяване и по оповестяване на малцинственото участие. Очевидно законодателят е имал предвид възможно по-добрите условия за защита на дребното акционерство, което в едно бъдещо икономическо развитие ще има важно значение. В тази посока са и изискванията за оповестяване при съставянето на консолидирания счетоводен отчет.

В практиката на търговските дружества, както и в записа на националните счетоводни стандарти е предвидено съставянето на годишен счетоводен отчет за съвместно контролирано предприятие. В НСС №28 Отчитане на съвместно контролирано предприятие е представена технологията на консолидиране и по своите принципни характеристики тя не се разграничава от останалите случаи на консолидация. Все пак спецификата на този род консолидация е важна за счетоводното знание, но като цяло е обект на друго изследване. В Закона за счетоводството се предвижда съставянето и на годишни счетоводни отчети в условията на свръх-инфлация. Както консолидираните счетоводни отчети, така и тези не са обект на данъчно облагане. Процедурите по съставянето на този отчет са обект на друг учебников материал.

В заключение на темата за годишните счетоводни отчети може да се отбележи, че те са информационен масив, потребен и за анализ на финансовото и имущественото състояние на предприятието. Финансовият мениджмънт изцяло се направлява от възможностите да се състави достоверен, точен и надежден годишен счетоводен отчет. Посочи се, че дори само счетоводната информация в тези отчети е основание за изводи и оценки, което не изключва възможностите за повече, по-задълбочен анализ на финансовото състояние чрез прилагането на математически методи. В този смисъл основателно е съгласието на всички автори на счетоводна литература, че счетоводните отчети са богат, систематизирано представен, максимално достоверен източник на информация и надежден фундамент за финансов анализ.

В съответствие със Закона за счетоводството годишните счетоводни отчети се заверяват от дипломирани експерт-счетоводители (одитори), след което подлежат на публикуване. С това изискване се издига общественото значение на годишните счетоводни отчети, предоставя се възможност за всеки да се запознае с тях. Въз основа на информацията в годишните счетоводни отчети се съставя и доклад на ръководството на предприятието, който заедно с тях се представя пред общото събрание. На него се вземат и решения за разпределението на печалбата, както и за евентуалните промени в капитала на дружеството.