Приложение към годишния счетоводен отчет

В зависимост от потребностите за специфично обобщена информация по отделни счетоводни обекти се определя и съставът на приложението към годишния счетоводен отчет. Съгласно Закона за счетоводството съставът на приложението се определя със заповед на министъра на финансите. Със заповед №311 на министъра на финансите от 7 юли 1998 година е определен следният състав на приложението: справка за дълготрайните активи, справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми, справка за притежаваните ценни книжа, справка за участията в капиталите на други предприятия, справка за разходите и приходите от лихви, справка за извънредните приходи и разходи, справка за финансовите резултати, справка за данъчните временни разлики, пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика. Съставът на тези справки е възможно да се разшири в зависимост от потребностите на фирменото управление или в зависимост от общите изисквания в дадена система (системата на банките, застраховането и др.). Определящото в случая е потребността от разшифровка на някои обобщения за основните четири елемента на годишния счетоводен отчет. В този смисъл приложението, заедно с елементите на годишния счетоводен отчет служат на оперативното фирмено и корпоративно управление, заедно с това и на контролинг-системата, потребни са за формирането на информацията в националните счетоводни сметки и служат на управлението на националната икономика.