Съставяне на отчет за собствения капитал

Обобщенията за състава и общата сумата на собствения капитал имат за източници състоянията и измененията в счетоводните сметки за основния капитал, за допълнителния (запасен) капитал, за премиите от емисии, за преоценъчния резерв, за законовите резерви, за резултата от предходната и текущата година (печалба или загуба). Чрез тази информация се придобива представа за капиталовата структура и за капиталовата достатъчност, както и за вътрешните структурни промени за периода.

Представената схема е доказателство за потребностите от обобщаване на счетоводната информация в синтетични и аналитични счетоводни сметки. Системният подход следователно позволява да се проследи цялата динамика в капиталовата структура като цяло, за цялата система на собствения капитал и за всички негови структурни формирования. При съставянето на отчета за собствения капитал се имат предвид промените в неговите съставки като следствие от изискванията на:

Национален счетоводен стандарт №8 Представяне на печалбите и загубите от дейността на предприятието, грешките, допуснати при съставянето на счетоводния отчет, и промените в счетоводната политика; НСС №21 Отчитане на влиянието на промените във валутните курсове; НСС №29 Счетоводни отчети в условията на свръх-инфлация.