Съставяне на отчет за приходи и разходи

Съпоставянето на приходите с разходите се осъществява чрез един от елементите на годишния счетоводен отчет и има за цел тяхната съизмеримост и установяване на финансовия резултат. Двете страни на отчета за приходите и разходите е друг начин на представяне на активи и пасиви на предприятието, при което равенството е изключение, а неравенството показва получения резултат от тяхното управление.

Информацията за приходите и разходите на предприятието е обобщена в три основни раздела. Първият раздел е за разходите, респективно приходите от дейността, вторият раздел е за финансовите разходи, респективно за финансовите приходи и третият раздел - за извънредните разходи, респективно за извънредните приходи. Разликата между стойностните величини на тези три раздела на приходната и разходната част показва размера на счетоводната печалба или загуба. Сумата на загубата се записва в раздел 5 на приходната част на отчета, тъй като раздел четвърти представя обобщено всички приходи на предприятието (сбор от първи, втори, трети раздел). Размерът на загубата се записва в счетоводния баланс като балансова загуба за текущия период (група шеста - резултат от текущия период).

Счетоводната печалба, посочена в раздел пети на разходната част на отчета, е обект на данъчно облагане. Стойностните величини на данъка се определят в зависимост от данъчните закони (ЗКПО, Закона за местните данъци и такси и др.). Дължимата данъчна сума се посочва като разход на предприятието в раздел шести - разходи за данъци. Крайният размер на печалбата, отразена в раздел седми, е разлика между счетоводната печалба и данъчните задължения. Тази сума се записва в счетоводния баланс като балансова печалба за текущия период (група 6 на раздел А на пасива на баланса - резултат от текущия период).

Информацията за съставянето на отчета за приходите и разходите се получава от текущото счетоводно отразяване на приходите, разходите и материалните запаси (вж. 25, НСС 1). По състав тази информация е вече разглеждана в предходните раздели на учебника (формирането на приходите, на разходите, на финансовия резултат и др.). Разгледана е и технологията за определяне на незавършеното производство и продукцията по нейната фактическа производствена себестойност. Необходимо е да се отбележи, че в отчета за приходите и разходите се посочва само размерът на измененията в остатъците на незавършеното производство, на запасите от продукция и разходите за бъдещи периоди. За разлика от останалата информация, която се получава директно от салдата по съответните счетоводни сметки или от общата сума на дебитния или кредитния оборот, информацията за остатъците на незавършеното производство, за запасите от продукция и разходите за бъдещи периоди съдържат данни за съпоставката между началното и крайното състояние, т.е. на предходния с текущия период. Избраната схема за представяне на отчета за приходите и разходите не е само техническо средство за съпоставка и за съизмерване. Със отчета се отразяват закономерностите в измененията на активите и пасивите, преобразуването на стойностните величини в съответствие с обективните икономически закони, действието на счетоводните принципи и изисквания на счетоводното законодателство.

Отчетът за приходите и разходите се съставя във форма, определена в Закона за счетоводството, чл. 40, ал. 1, т. 2, Приложение 2. Разработената схема на отчета за приходите и разходите показва източниците на информация за отделните раздели.