Съставяне на годишен счетоводен баланс

Формата и съдържанието на счетоводния баланс са представени в първата част на учебника, където се разгледа балансовият метод (вж. Баланс на АД "Алекс"). Необходимо е да се отбележи, че самото представяне на счетоводната информация в баланса се предхожда от оборотна ведомост, която в частта си за началното салдо, оборотите и крайното салдо формира информацията за баланса в колоните предходна година, отчетна стойност, коректив, балансова стойност. Технологията за преоценка на отделните балансови статии (пера) е вече разглеждана, по-точно са разгледани процедурите по преоценка на дълготрайните материални активи, на дългосрочните и краткосрочните инвестиции, на паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, както и оценката на материалните запаси в края на годината. Всички известни вече процедури по оценката и преоценката на активите и пасивите са част от годишното счетоводно приключване, макар че някои от тях са извършвани текущо или периодично за всеки месец. Това е така и поради потребността всички извършени текущи оценки и преоценки да се проверяват за достоверност, да се съпоставят кореспондиращите сметки, докато се получат достатъчно разумни уверения за точното, вярно и честно представяне на информацията в счетоводния баланс.

Източници на информация за съставянето на счетоводния баланс са синтетичните счетоводни сметки. Необходимо е да се напомни, че окончателното оформяне на информацията по синтетичните счетоводни сметки е предшествано от обобщаване на информацията по аналитичните счетоводни сметки, която процедура има и контролно значение. Съответствията на салдата по аналитичните сметки със синтетичните сметки е гаранция за достоверност на счетоводната информация, отразена в счетоводния баланс.

Преобладаващо салдата по синтетичните счетоводни сметки формират балансовата информация. Салдата по счетоводните сметки като 302 Материали, 303 Продукция, 304 Стоки, 305 Изпратени стоки и предадени работи, заедно (с/ка 304 и с/ка 305 например) или отделно (с/ка 302 самостоятелно например) представят информация за балансовите статии Материали, Продукция, Стоки. Информацията от салдата на други счетоводни сметки обаче се коригира с коректива за тях. От такъв род е счетоводната сметка 204 Машини, съоръжения, оборудване. Салдото по сметката отразява историческата цена или цената на придобиване и се включва в едноименната балансова статия за колоната отчетна стойност. Информацията за колоната предходна година, респ. балансова стойност се коригира с коректива на изхабяването, т.е. стойностните измерения на с/ка 204 са намалени със стойностните величини на с/ка 241 Амортизация на ДМА. В подобна последователност е корекцията за салдата на сметките от балансовите раздели за дълготрайните материални и нематериални активи, от дългосрочните и краткосрочните вземания от продажби (заради начислените провизии).

В пасивите на счетоводния баланс по същата поредност намират отражение салдата от пасивните счетоводни сметки, като само стойностите от колоните за предходната година и за балансовата стойност са равни на колоните със същите наименования в актива. Общите суми на отчетните стойности по обясними причини не съвпадат за двете страни на баланса.

Съставеният счетоводен баланс след проверка се заверява с подпис и личен печат на дипломиран-експерт счетоводител, с което се удостоверява неговата достоверност. След заверката счетоводният баланс заедно с отчета за приходите и разходите се публикуват в ежедневник или списание.