Годишно счетоводно приключване

Отбеляза се, че годишното счетоводно приключване протича организирано, съгласно утвърдения от ръководството на предприятието план-график. Логично е в съответствие с разглежданата вече технология па счетоводния информационен процес да се пристъпи към подреждането на счетоводната документация в такъв вид, че да е доказателство за правомерно осъществените счетоводни процедури. Известни са също така процедурите по счетоводното приключване на сметките и най-вече на разходните сметки от групите 60, 61, 62 и 69 на Националния сметкоплан, както и сметките за приходите от групите 70, 71, 72 и 79, формиране на крайните салда по сметките за продукцията, за материалните запаси, за незавършеното производство и др.

Разгледани са и процедурите по формирането на текущия финансов резултат, на счетоводната, респ. на балансовата печалба или загуба, както и оценката и преоценката на активите и пасивите заедно със създаването на преоценъчния резерв, на провизиите и тяхното отразяване евентуално като текущи разходи. Всичко това дава основание вниманието да се насочи предимно към съставянето на годишния счетоводен отчет и по-точно на счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток, отчета за собствения капитал и приложенията.