Счетоводна политика на предприятието

Счетоводната политика е включена като елемент, който се оповестява в приложенията към годишния счетоводен отчет, макар че има определящо значение за крайните резултати в отчета на предприятието. Съставя се в началото на годината (съгласно НСС №1 “Представяне на счетоводните отчети”) и представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информация в счетоводните отчети (вж. 25). Съгласно посочения счетоводен стандарт предприятията сами определят счетоводната си политика, която трябва да е в съответствие с:

 • националните нормативни актове за счетоводството;
 • международните счетоводни стандарти;
 • други национални нормативни актове;
 • вътрешните нормативни актове на предприятието, които отразяват неговата специфика.

От посоченото следва, че счетоводната политика се съставя при спазване на задължителни законови и нормативни изисквания, които имат общо значение за всички предприятия, и на специфични норми за всяко от тях. В стандарт №1 Представяне на счетоводните отчети се конкретизира, че счетоводната политика на предприятието се разработва при следните ограничителни параметри:

 • принципите на счетоводството, определени в чл. 5 на Закона за счетоводството;
 • изискванията, определени в националните счетоводни стандарти и в националния сметкоплан;
 • изискванията, определени в международните счетоводни стандарти, по въпроси, за които няма изрични разпоредби в националното счетоводно законодателство;
 • всяка съществена промяна в счетоводната политика се оповестява, съгласно постановките на НСС №8 Представяне на печалбите и загубите от дейността на предприятието, грешките, допуснати при съставянето на счетоводния отчет, и промени в счетоводната политика;
 • при предпочитане на един счетоводен принцип пред друг се извършва оповестяване и подробно обяснение за това;
 • отклоненията от някои принципи на счетоводната политика се оповестяват заедно с причините за тях (промени, предизвикани от изменения в нормативните актове, промени в дейността на предприятието и др.).

Счетоводната политика се оповестява в годишните счетоводни отчети със следното съдържание:

 • избраните методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи;
 • методите за оценка на материалните запаси при тяхното потребление;
 • базите за разпределение на непреките технологични основни производствени разходи;
 • начините за определяне на етап от завършен договор за строителна дейност или услуги;
 • критерии за признаване на държавни дарения като приходи;
 • непредвидими събития, настъпили по време на съставяне на счетоводния баланс;
 • събития, настъпили след датата на изготвянето на счетоводния отчет;
 • методите за признаване на приходи;
 • всички други сведения, определени за оповестяване в националните счетоводни стандарти или преценени от предприятието за съществени.

Една част от прилаганите методи за оценка на активите и пасивите, в т.ч. и на амортизацията на дълготрайните активи, е вече известна и разработвана в предходните части на учебника. Всъщност в случая нямат значение броят и съставът на отделните елементи на счетоводната политика, а потребността от прилагане на един постоянен подход за достоверно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието. Възможни са промени както в общото, така и в специфичното законодателство и те могат да предизвикат промени и добавки към състава на елементите на счетоводната политика, които все ще са в утвърждаване на достоверността на счетоводната информация и на годишните счетоводни отчети.