Данъчна основа определена на база на определен % необходимо-присъщи разходи

Данъчната основа се намалява с % разходи за дейността и се изчислява по определена таблица.

а) 70 на сто - за отглеждане на животни и птици, за пчеларство и бубарство, за непреработена продукция от тях и за култивирани гъби;

б) 60 на сто - за горско и водно стопанство (включително рибовъдство) и за растениевъдство;

в) 50 на сто - за производство на декоративни храсти и цветя; за създаване на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството; както и на ръчно изработени произведения от майстори на народните художествени занаяти; за авторски и лицензионни възнаграждения;

г) 35 на сто - за занаятчийски дейности извън посочените в глава четиринадесета, за упражняване на свободна професия или за извършване на услуги с личен труд;

д) 25 на сто - за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел;

От получената данъчна основа се приспадат  вноски за социални, здравни, пенсионни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да правят за своя сметка, както и вноски за доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване или застраховане за календарната година, както и  облекченията за дарения в размер до 5 на сто след намаленията.

Е )Данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество,  като облагаемият доход се намалява с 20 на сто разходи.

Полученият доход  се намалява с облекчение за дарение в размер до 5 на сто след приспадане на признатите разходи.