Данъчната основа се определя на база бруто дохода при

а/ временно отстъпване ползването на права, като права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други;

б/парични и предметни награди от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодателя или възложителя на дейността;

в/ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

г/ лихви извън тези по чл. 12, т. 3 и 5;

д/ производствени дивиденти от кооперации;

е/ упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;

ж/ случайни сделки и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл. 12.

З/ доходи от доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване или застраховане.