Права и задължения на данъкоплатците

Правата и задълженията на данъкоплатците са уредени в ДПК. За разлика от предишния Закон за данъчното производство, където данъкоплатците имаха само задължения, в този закон се посочват и права. Това е израз на новата политика на данъчната администрация започнала с влизането на ДПК.

Първото право на данъкоплатеца е да бъде уважаван, по време на изплащане на данъчните задължения. В тази връзка той има право да изисква да се легитимират при извършване на действия от тяхна страна.

Има право да бъде информиран в подходяща форма за данъчните задължения и за сроковете в които следва да плати своите данъчни задължения. При попълване на декларации имаме право да искаме разяснения, както и формулярите изисквани по закон. 

Данъкоплатецът  може да обжалва действията  на данъчната администрация, които засягат неговите интереси, когато това е предвидено в ДПК.

Правата на данъкоплатците са и  задължения.

Данъчните субекти имат задължение:

  1. да декларира обстоятелствата когато това се изисква със  закон или друг нормативен акт;
  2. да изготвя справки и представя документи свързани с данъчни проверки и ревизии;
  3. да осигурява достъп до служебни помещения, складове каси.

Могат да се посочат  и други права и задължения, но посочените са достатъчни за целите на настоящия курс.