Закон за счетоводството 2012

Промените в Закона за счетоводството от 16.12.2011 относно правата за публикуване на счетоводни стандарти


С преходните и заключителни разпоредби за изменение на Закона за бюджета на Република България за 2012 год бяха направени и промени в Закона за счетоводството. Те бяха наложени с параграф 89 от ПЗР за ЗБРБ и касаят правата за променяне на счетоводни стандарти и сметкоплан, наред със съпътстващите ги указания.

Чрез промените на практика се изземат правомощията на няколко организации да дават мнение и да влиаят при редактирането на счетоводните стандарти (напр. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители). За напред единственият орган, който ще има думата относно НСС е Министерството на финансите.


---------------------------


Промените в Закона за счетоводството от 29.04.2011 относно подаването на ГФО (Годишни Финансови Отчети)


Едноличните търговци, които не подлежат на финансов одит на ГФО (годишните финансови отчети) се освобождават от задължението да публикуват отчетите си в Търговския регистър. За останалите търговци са въведени различни срокове за публикуването на отчетите в ТР. ЕТ (чиито отчети подлежат на независимо одитиране) ще трябва да подават отчетите си до 31 май на следващата година. Срокът за ООД-тата е до 30 юни. За всички останали търговски форми определеният срок е 31 юли.

Чрез преходна разпоредба е регламентирано и подаването на отчети за търговците, които се пререгистрираха през 2011-та. Тези които са се пререгистрирали преди 31-ви май ще подават ГФО до 30.07.2011. Останалата част, които се пререгистрираха след 1-ви юли ще подават отчети в рамките на три месеца след пререгистрацията.

Промените са отразени в чл.40 на Закона за счетоводството, алинеи 1, 3 и 8. Горе споменатите промените в Закона за счетоводството влязоха в сила на 03. 05. 2011 г. и са актуални към момента.