Трудов договор

Трудов договор

Описание на документа

Трудов договор е документ, чрез който се удостоверяват на договорени условия между работодател и работник, които са в трудово-правни отношения. Трудов договор се сключва преди момента, в който служителя постъпва на работа. Документа се подписва в два екземпляра. Едното копие се предава на работника, а другото се съхранява от работодателя в личното досие на служителя.

Промени в трудов договор могат да бъдат направени чрез допълнителен документи - Допълнително споразумение към Трудов договор. Допълнителното споразумение може да се сключи по взаимно съгласие, но също и едностранно от страна на работодателя. За едностранно сключване на споразумение се спазват правилата, указани в чл.119, от Кодекса на труда.

Прекратяването на трудов договор става чрез издаване на Предизвестие за прекратяване на трудов договор. Чрез този документ страните декларират желанието си да прекратят взаимните си трудово-правни отношения. Документът трябва да бъде подписан и от двете страни и да бъде подаден преди желаната дата за прекратяване на договора, съобразно указания в самия договор срок.

 

Реквизити на документа

В чл.66, ал.1 от Кодекса на труда са изброени задължителните реквизити на Трудовия Договор. Те са:

  • мястото на работа
  • наименованието на длъжността
  • датата на сключване и начало на изпълнение
  • времетраенето на договора
  • размера на основния и допълнителния годишен отпуск
  • срок на предизвестие за прекратяване на договора (еднакъв и за двете страни)
  • основното и допълнително трудово възнаграждение
  • продължителността на работния ден или седмица
  • данни за двете страние

Незадължителни реквизити за трудовия договор са допълнителни условия към него.

 

Бланка за документа

Свали Бланка за трудов договор