Годишна данъчна декларация (ГДД)

Счетоводното годишно приключване на фирмата представлява заключителния етап на счетоводно-финансовата дейност за съответната календарна година. Годишното приключване се изразява в резюмиране на информацията от настоящото счетоводното отчитане и образуване на окончателния финансов резултат – загуба или печалба – от дейността на предприятието. Прави се към дата 31 декември и е базиран на следните нормативни актове: Национални счетоводни стандарти, ЗКПО, Закон за счетоводството, както и други законови и нормативни актове.

Според получения от годишното счетоводно приключване резултат се предвиждат началните салда за следващата година, прави се анализ на цялата дейност на предприятието по време на отчетната финансова година, правене на най-общи индекси за имущественото и финансово положение на предприятието, за достигнатият финансов резултат през периода, който е отчетен, и др.

Счетоводното годишно приключване се прави при следване на наредбите на конкретни законови и подзаконови нормативни актове. Тези актове са: Националния сметкоплан и националните и международни счетоводни стандарти, както и ТЗ,  ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФ, ЗДДС, както и правилника за приложението му, ЗЗД, ЗА, КСО, закон за здравно осигуряване и други.

В изписаните по-горе нормативни актове законодателят е дефинирал процедурите и реда, по които трябва да се провежда метода на счетоводно годишно приключване. Дефинира се обсега на дейността, методът за пресмятане на обобщаващите индекси за дейността на предприятието, актовете, които се попълват във връзка с счетоводното годишно приключване – Годишен счетоводен отчет (Отчет за паричните потоци, Баланс, Отчет за приходите и разходите, Приложения No.1-9 съгласно счетоводното законодателство и Отчет за собствения капитал), Статистически формуляри, Годишна данъчна декларация (ГДД) и др.

За всяка отчетна година годишното приключване се базира на законовите промени за съответния период на отчитане. Затова е нужно да се следят всички промени, които засягат конкретни аспекти на дейността на фирмата и процедурите по годишното приключване като цяло. Това предполага непрекъснато да се анализират и следят всички законови изменения, което също така изразходва допълнителни ресурси на предприятието.

Много хора правят избора да се занимават със счетоводство и това се оказва правилно решение. Счетоводството е универсална професия, и ако станеш счетоводител можеш да работиш във всяка една сфера и навсякъде в света.