Устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност

В последно време и в нашата страна започна да се говори за Корпоративна социална отговорност (КСО) и Устойчиво развитие (УР) на фирмите. Появиха се първите сертифициращи фирми, готови са и първите заверени отчети за Устойчиво развитие на някой големи организации.

Какъв смисъл се влага в новото понятие „устойчиво развитие”?

Същност на устойчивото развитие

Смисъла на устойчивото развитие е да осигури качествен живот, като следи хармонията между три основни показателя – икономика, социални отношения и околна среда. В общество без икономически кризи, без обществени проблеми и без екологични заплахи не се прави компромис с възможността на идните поколения да удовлетворяват своите нужди.

На изброените показатели влияят най-много организациите, затова отчетността на Корпоративната социална отговорност е предназначена най вече към тях.

GRI

Централният контролиращ орган за отчетността на корпоративната социална отговорност на организациите е Global Reporting Initiativ. Global Reporting Initiative създаде стандарти за изготвяне на отчети за Устойчиво Развитие. Чрез такива отчети корпорациите измерват представянето си по система от икономически, социални и екологични измерители, които влияят на устойчивото развитие.

Според стандартите на GRI социално отговорна фирма може да бъде тази, която информира обществото относно устойчивото си развитие.

Ползите от корпоративната социална отговорност

Неоспорима полза за човечеството е, ако то живее в стабилна икономика, спокойна социална обстановка и в екологично чиста среда. Ето защо, фирмите трябва да положат системни усилия в отчитането на множество показатели, които влияят върху устойчивото развитие и КСО. Същата отчетност ще бъде от полза за тяхното собствено устойчиво развитие и конкурентоспособност.