ГФО (Годишен финансов отчет)


Съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството), от 2005 година насам фирмите (не всички) у нас са задължени да изготвят и представят Годишен финансов отчет (ГФО). Този отчет трябва да дава реална информация за финансовото състояние и имуществото на фирмата към момента на отчетния период, да отразява промените в обемите на паричните потоци спрямо предходни периоди, както и да дават ясна представа за дейността и облика на фирмата. Информацията от ГФО е публична и е предназначена да се използва от външни източници при вземане на адекватни икономически решения, касаещи отношенията им със съответната фирма. ГФО са предназначени и за самите фирми, с цел да следят реално своето състояние.


Кой е задължен да публикува ГФО


  • Фирмите, които подлежат на независим финансов одит (както е уредено в Закон за счетоводството, чл.38) 
  • Юридически лица, които не са определени за извършване на общественополезна дейност 
  • Граждански дружества по смисъла на ЗЗД (Закона за задълженията и договорите) 
  • Чуждестранни лица, извършващи стопанска дейност на територията на БългарияЗаверка на ГФО


В общия случай финансовите отчети се съставят от самата фирма и не е нужно истинността им да се удостоверява, но в определени случаи ГФО подлежат на заверка от дипломиран експерт счетоводител. Изискването за заверка важи за дружествата, които боравят с ценни книжа, дружествата с акции, както и институциите които изготвят консолидирани финансови отчети.


Срокове за изготвяне и публикуване на ГФО


Годишните финансови отчети се съставят веднъж годишно, в края на отчетния период, който е календарна година (т.е. на 31.12). ГФО може да се съставя и на по-кратки периоди, например на полугодие или тримесечие, ако фирмата само прецени че това е нужно.

Законовите срокове за подаване на Годишен финансов отчет са различни, според различните правни форми на фирмите. Последната актуализация бе внесена с промените в Закона за счетоводството от 29.04.2011, чл.40 на закона. В обобщен вид сроковете изглеждат така:
  • ЕТ – ЕТ, които подлежат на независимо одитиране следва да подават ГФО до 31.05 на следващата година. ЕТ, които не подлежат на финансов одит са освободени от задължението да подават ГФО в Търговския регистър.
  • ООД – до 30.06 на следващата година
  • Всички останали – 31.07 на следващата година

Поради масовата пререгистрация на фирмите в България, беше публикувана и преходна разпоредба за подаване на ГФО за 2011. Според тази разпоредба, търговците които се пререгистрираха преди 31.05 трябваше да подадат отчетите си до 30.07.2011, а останалите фирми (пререгистрирани след 1.06) трябваше да предадат финансовите си отчети до 3 месеца след пререгистрацията.