Данъчни амортизируеми активи (ДАА)

Проблематичната тема за данъчните амортизируеми активи, амортизационните планове и признаването на данъчни амортизации е разгледана подробно в два отделни модула на видео семинарите по счетоводство от Accounting Seminars. В дискусията се преплитат данъчната и счетоводната обосновка на проблемите с ДАА. Във видео семинарите са предоставени значително количество действителни за данъчното третиране и осчетоводяването на конкретни транзакции, свързани с амортизируеми активи.

Граждански договор

В много случаи, при трудово-правни отношения, работодател и изпълнител избират да регламентират отношенията си с граждански договор, вместо с постоянен трудов договор, поради предимствата му в няколко важни аспекта. В най-общи линии, работодателят е облагодетелстван от това, че заплаща за свършена работа, вместо за престои, а за служителя удобството е, че не се ангажира дългосрочно и може да изпълнява различни поръчки при различни работодатели, няма фиксирано работно време и фиксирано работно място.

Данъчно облагане - общи положения

Данъчното облагане на търговците се подчинява на следните нормативни актове- ЗКПО,ЗОДФЛ и други.Това не напразно .данъчните задължения по конституция се задействат само с закон, техните промени са само с закон, поради което е наложително добре да се познават така наречените материално-правни норми на данъчното облагане.

Освен посочените съществуват и процесуални правни норми , които се разглеждат в ДПК.Съвкупността на материалните и процесуалните правни норми ни дава поведението на данъчните органи техните права и задължения, а както и разбира се и правата и задълженията на данъкоплатците тоест на нас.

Данъчна основа по ЗКПО

Към ЗКПО принадлежат и следните модели на данъчни основи:

1.1.данъчна основа формирана при източника.

1.1.1.Данъци дължими от дивиденти и ликвидационни дялове.

1.1.2.Алтернативни данъци –данък върху потреблението на тържества, представителни и развлекателни цели, които са отчетени като разход.

1.1.3.Алтернативни данъци при потреблението на леки автомобили, когато дейността при тях не се извършва дейност по занятие.

1.1.4.Вноските за доброволни здравно осигуряване над 40 лв. месечно се облагат с данък.

1.2.данъчна основа на чуждестранните физически и юридически лица при положение че те осъществяват една от следните дейности- лихви и финансов лизинг,авторски възнаграждения, лицензионни възнаграждения,наеми,франчайзинг, факторинг, експлоатационен лизинг от източник в България.

1.3.Данъчна основа на застрахователните дружества формираща се върху брутния размер на застрахователните премии, намалени с   отстъпените застрахователни премии през календарния месец.

Данъчна основа определена при трудови правоотношения и приравнени на тях

Облагаемият доход от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения включва всички плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец.

Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения се определя, като облагаемият доход  за календарния месец се намалява с вноските за социалните, здравните, пенсионните и другите осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка.

Данъчната основа се определя  за календарния месец и в случаите, когато трудовото възнаграждение се заплаща по-дневно, по-седмично или на други периоди през месеца.