Данъчна основа определена при трудови правоотношения и приравнени на тях

Облагаемият доход от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения включва всички плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец.

Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения се определя, като облагаемият доход  за календарния месец се намалява с вноските за социалните, здравните, пенсионните и другите осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка.

Данъчната основа се определя  за календарния месец и в случаите, когато трудовото възнаграждение се заплаща по-дневно, по-седмично или на други периоди през месеца.

Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения за данъчната година е сборът от месечните данъчни основи.

Не подлежат на облагане:

а. стойността на безплатната предпазна храна, противоотровите и личните предпазни средства съгласно Кодекса на труда и други закони, както и стойността на безплатната храна на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните заведения, на операционните екипи и на екипите по кръво-набиране;

б.  стойността на специалното работно облекло, безплатното работно и униформено облекло, които се предоставят съгласно Кодекса на труда и други закони, на представителното и униформеното облекло, предоставяно на държавните служители и на други лица, за които в закон е предвидено правото да получават такова облекло;

в. командировъчните пари; обезщетенията при преместване; обезщетенията при ползване на жилища при условията на свободно договаряне и обезщетенията при отпуск по болест на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и обезщетенията по чл. 239 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

г. обезщетения чл.216,217,218 ал.2  и чл.222 от Кодекса на труда и обезщетенията по чл. 77, 78; чл. 82, ал. 3; чл. 85, ал. 5; чл. 104, ал. 3 и чл. 106, ал. 2 и 3 от Закона за държавния служител;

д.стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от работодателя;

е. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;

ж. (нова - ДВ, бр. 105 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) обезщетенията за временна неработоспособност по Кодекса за задължително обществено осигуряване