Данъчна основа по ЗКПО

Към ЗКПО принадлежат и следните модели на данъчни основи:

1.1.данъчна основа формирана при източника.

1.1.1.Данъци дължими от дивиденти и ликвидационни дялове.

1.1.2.Алтернативни данъци –данък върху потреблението на тържества, представителни и развлекателни цели, които са отчетени като разход.

1.1.3.Алтернативни данъци при потреблението на леки автомобили, когато дейността при тях не се извършва дейност по занятие.

1.1.4.Вноските за доброволни здравно осигуряване над 40 лв. месечно се облагат с данък.

1.2.данъчна основа на чуждестранните физически и юридически лица при положение че те осъществяват една от следните дейности- лихви и финансов лизинг,авторски възнаграждения, лицензионни възнаграждения,наеми,франчайзинг, факторинг, експлоатационен лизинг от източник в България.

1.3.Данъчна основа на застрахователните дружества формираща се върху брутния размер на застрахователните премии, намалени с   отстъпените застрахователни премии през календарния месец.

За данъчната основа формирана при източника има следните особености:

  1. данъка се от държа от платеца на данъка и превежда по съответната сметка;
  2. страните са солидарно отговорни за данъчните задължения.

Другият основен данъчен закон това е ЗОДФЛ.В него се облагат доходите .разликата е следователно между доходи и  печалба. Дохода бива :

А/паричен и не-паричен;

Б/облагаем и необлагаем

Парични са доходите получени в законни парични средства в страната и чужбина.

Не-парични са доходите получени в натура.

Облагаеми са доходите както следва:

1. трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;

2. дейност като едноличен търговец, независимо дали е регистрирана по Търговския

закон; 3. занаятчийска дейност;

4. упражняване на свободна професия;

5. извършване на услуги с личен труд извън случаите по т. 3 и 4;

6. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

7. продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;

8. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества, в не-персонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност;

9. прехвърляне на предприятие на едноличен търговец;

10. наем, рента и аренда;

11. временно отстъпване ползването на права по договор за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;

12. авторски и лицензионни възнаграждения;

13. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

14. лихвите извън случаите по чл. 12, т. 3 и 5;

15. възнаграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от кооперации;

16. дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми;

17. премии и награди от спортни състезания;

18. други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.

Необлагаеми са доходите:

1. доходите от продажба или замяна на:

а) апартамент, къща или вила, включително прилежащата земя, при условие, че са били основно жилище на продавача не по-малко от три години преди продажбата или замяната;

б) до два недвижими имота, които не са основно жилище на продавача, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако времето между придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години;

в) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от данъчно задълженото лице не по-малко от една година преди продажбата;

г) движимо имущество, с изключение на доходите по буква "в" и по чл. 10, т. 8 и 9, независимо от времето на придобиване;

2.  сумите, получени от задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване;

3.  лихвите по влогове и депозити, в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки, взаимоспомагателни каси, спестовно-кредитни кооперации, лихвите и отстъпките от държавни, общински и корпоративни ценни книжа и мораторните лихви по облигационни отношения;

4.  обезщетения и други подобни плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване; обезщетенията по имуществени застраховки и обезщетенията за отчуждаване на права и за загуби до размера на загубата, обезщетения за претърпени не-имуществени вреди; застрахователни обезщетения за неработоспособност и възстановените от застраховател медицински разноски, когато е настъпило застрахователно събитие - неработоспособност; изплатените от застраховател суми при смърт; сумите по женитбени и детски застраховки, когато е настъпило застрахователно събитие - брак или раждане, или е изтекъл срокът на застраховката; сумите при изтичане на срока на договори по индивидуални застраховки "Живот", с платени вноски за сметка на лицата;

5.  лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела;

6.  паричните и не-паричните доходи от социално подпомагане, получени на основание на нормативен акт, и обезщетенията и помощите при безработица;

7. помощи, получени от социални фондове и организации;

8. добавки, обезщетения и помощи за деца, получени на основание на нормативен акт, и плащания за издръжка, получени от право-имащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;

9. стипендии в полза на местни физически лица за обучение в страната и в чужбина;

10. парични суми и материални награди, получени на основание на нормативен акт, от донори за предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм;

11. печалбите от Държавната парично-предметна лотария и от Българския спортен тотализатор, премиите и печалбите от хазартни игри и други игри на щастие;

12. заплати и възнаграждения на: членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; служители на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор;

13. разпределената под формата на нови дялове и акции печалба в търговски дружества, както и разпределената печалба под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;

14. разпределената печалба, чрез която е увеличен капиталът чрез издаванe на нови акции и дялове или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите такива.

15. Не се смята за доход полученото при продажба или замяна на имущество, придобито по наследство, завет, дарение и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията.

16. Не се облагат с данък доходите на земеделските производители - физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

17. Не се облагат с данък доходите на физическите лица, получени от рента, аренда или друго възмездно отдаване на земеделска земя.