Данъчно облагане - общи положения

Данъчното облагане на търговците се подчинява на следните нормативни актове- ЗКПО,ЗОДФЛ и други.Това не напразно .данъчните задължения по конституция се задействат само с закон, техните промени са само с закон, поради което е наложително добре да се познават така наречените материално-правни норми на данъчното облагане.

Освен посочените съществуват и процесуални правни норми , които се разглеждат в ДПК.Съвкупността на материалните и процесуалните правни норми ни дава поведението на данъчните органи техните права и задължения, а както и разбира се и правата и задълженията на данъкоплатците тоест на нас.

Преди да  преминем към същността на проблематика искам да уточня и дефинирам някой категории свързани с данъчното облагане.

Това е счетоводна загуба или печалба, данъчната основа,данъчна загуба или печалба, разход за данъци, данъчна ставка,текущ разход за данък,отложен разход за данък,отложени данъчни приходи ,разлики , временни разлики, постоянни разлики.

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА – е нетната печалба или загуба преди да се приспадне разходът за плащане на данъци.Определя се като разлика  между приходите и разходите от раздели I,II,III на отчета за приходите  и разходите.

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА е печалбата или загубата за даден период, определена съгласно установените от действащото законодателство правила на основата на която се определя размерът на дължимите данъци.

ДАНЪЧНА ОСНОВА е сумата която се преписва на даден актив или пасив, приход или разход от данъчните органи при определяне на данъчната /облагаемата/ печалба или загуба.

РАЗХОД ЗА ДАНЪК е сумата на текущите разходи за данъци и отсрочените разходи за данъци от печалбата.

ТЕКУЩ РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ  е сумата на данъците от печалбата които са платими по отношение на облагаемата печалба за периода.

РАЗЛИКИ се явяват при сравняването на данъчната основа на даден актив или пасив, приход или разход със счетоводната сума, която те имат в счетоводния отчет.Разликите биват постоянни и временни.Постоянни разлики са разликите които рефлектират в суми, които се прибавят или отчисляват при определяне на облагаемата печалба само пред текущия период.

След като определихме основните категории ще пристъпим към видовете данъци  и свързаните с тях задължения.На тази ще можем да формулираме различни модели на данъчни основи в зависимост от вида на данъка, от вида на данъкоплатеца,от вида на дейността.

Най-общо счетоводната печалба или доход  се преобразуват и се получава данъчната основа, върху която се  начислява данъчната ставка и получаваме размера на данъка.

ПРИМЕР: СП е 100 лв ,данъчната ставка е 20 % , размерът на данъка е 20 лв.

На практика не винаги имаме общия случаи.Това са примерите с доходите на физически лица ,доходите от дейности изрично упоменати от ЗКПД,ЗДДС  и ЗМДТ.

По формирането на счетоводната печалба или загуба бяха на практика предишните лекции и упражнения.Сега ще се занимаем с  формирането на данъчната основа.

При облагане на доходите от търговска дейност на предприятията юридически лица и не-персонифицирани дружества  при положение ,че дейностите които извършват не са посочени в ЗОДФЛ е  установено да се увеличава или намалява счетоводната печалба със следните суми:

1.Увеличение на счетоводната печалба.

1.1.сумите на дневните пари за командировки, превишаващи двукратния размер на определени с нормативните актове размери на държавните служители;

1.2.начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативните актове, както и с лихвите по данъчни задължения;

1.3.временна положителна разлика между счетоводната квота и данъчната такава на предприятието като цяло;

1.4.разходите ,несвързани с дейността, като разходи за облекло/ без работно и униформено/,разходи по подържане и експлоатация на сгради и други движими и недвижими имущества, включително и наетите ,ползвани частично или напълно употребени за лични потребности на съдружниците, акционерите, персонала, управителите, контролъорите, членовете на съвета на директорите  и други такива;

1.5.разходите за подобрения, модернизация и реконструкция на ДМА, водещи до увеличаване на тяхната стойност , отчетени като текущи разходи за ремонт;

1.6.разходите за подобрения, модернизация и реконструкция на наети ДА когато не са отчетени като  ДНА;

1.7.разходите от липси и брак на материалните запаси без начисления ДДС с изключение на  технологичния брак,фирите, срока на годност съгласно нормативните актове и фирмените стандарти и бедствия;

1.9.стойността на отписаните липси и брак на застрахованите активи намалени с получените обезщетения от застраховки до размера на балансовата стойност на  активите;

1.10.разходите които предствавляват скрито разпределение на печалбата в полза на акционерите, съдружниците и трети лица;

1.11.разходите за лихви по предоставени кредити от съдружниците и акционерите, които не са направили съответните вноски по записани дялове или акции;

1.12.не обложена печалба в резултат не възстановени провизии при събиране на провизирани вземания;

1.13.разходите които данъчните субекти не могат да докажат документално,както и разходите отчетени в резултат на нарушение на нормативните актове , които водят намаление на финансовия резултат;

1.15.приходите неотчетени съгласно установения с нормативните актове ред;

1.16.разходите, отчетени  резултат на събития от минали години които водят до намаляване на финансовия резултат през текущия период;

1.17.разходите произтичащи от сделки със свързани лица при условията за избягване на данъчното облагане;

1.18.временни разлики произтичащи от прилагането на чл.22 от ЗС;

1.19.частта на работната заплата превишаваща размера определен с нормативните актове на държавните предприятия с над 50 % държавни участие;

1.20. отчетените като разход от операции за минали години производствени и потребителски дивиденти;

1.21.частта от разходите за ремонт на ДМА надвишаваща съответния процент от амортизациите определени за данъчни цели;

1.22.30 % от начислените провизии;

1.23.преоценъчния резерв при отписването на актива;

2.Финансовият резултат преди данъчно преобразуване се намалява със:

2.1.дарения в полза на организации с идеална цел, в размер на до 5 %от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване при условие че дарението е направено от капиталовите резерви или от сметката на собственика;

2.2.дивидентите получени в резултат на разпределение на печалбата на местни лица и не-персонифицирани дружества;временни разлики на предприятието като цяло  произтичащи от  амортизации;

2.3.временните разлики от оценката на материалните запаси;

2.4.пренесените загуби от минали години;

2.5.преходите отчетени в резултат на събития от минали години ,които водят до увеличаване на финансовия резултат преди данъчно преобразуване през текущия период;

2.6. временни разлики произтичащи от признаването на начислените лихви при прилагането на  регулирането на слабата капитализация;

2.7.производствените и потребителните дивиденти, изплатени от кооперациите на член кооператорите изплатени по необходимия ред;

2.8.прихода от лихви изплатени от данъчната администрация за надвнесени данъци;

2.9. обложената част от провизиите ,когато провизията се ре-интегрира в печалбата;

2.10.разходите за придобиване на контролни апарати в случаите когато държавата определя въвеждането им с нормативен акт;

2.11.производствената стойност на депозираните задължителни екземпляри и разходите по изплащането им по Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.

При преобразуването има няколко правила:

  1. преобразува се и положителния и отрицателния финансов резултат;
  2. намалената с характер на преференции се ползват при положение че ръководителите които ги отпускат не се облагодетелстват;

Полученият финансов резултат се умножава по данъчната ставка на данък върху общините ,които е 10 % и се образува размера на данък върху общините.този данък се превежда по едноименната сметка в полза на местните бюджети.

От получената данъчна основа се  изважда размера на данъка и се получава данъчната основа на данък върху печалба.Когато тази облагаема печалба е под 50 хил.лв. данъчната ставка е 15%, а в случаите над 50 хил.лв.тя е 20%.