Данъчни амортизируеми активи (ДАА)

Проблематичната тема за данъчните амортизируеми активи, амортизационните планове и признаването на данъчни амортизации е разгледана подробно в два отделни модула на видео семинарите по счетоводство от Accounting Seminars. В дискусията се преплитат данъчната и счетоводната обосновка на проблемите с ДАА. Във видео семинарите са предоставени значително количество действителни за данъчното третиране и осчетоводяването на конкретни транзакции, свързани с амортизируеми активи.


Семинарът е достъпен гледане на страница Данъчни амортизируеми активи.

Разгледани са следните конкретни въпроси:
 • Разликите между четирите вида ДАА;
 • Дебат за стойностната граница за зачитане на амортизируеми активи по ЗКПО и по счетоводни стандарти;
 • Данъчно и счетоводно определение за дълготрайни материални активи;
 • Данъчно и счетоводно определение и несъвпадения за дълготрайни нематериални активи;
 • Инвестиционни имоти – единна данъчна концепция и различни счетоводни обосновки за тях;
 • Последващи подобрения/разходи за АА – данъчно и счетоводно определение;
 • Активи, непризнати за ДАА – счетоводно и данъчно определение;
 • Формиране на ДА стойност. Връзки със счетоводната амортизируема стойност;
 • Връзки и изясняване на терминологията относно счетоводна и данъчна амортизация;
 • Подредба в категории на активите съобразено с позволените норми на ДА – решения и проблеми;
 • ДА норми и тяхната промяна;
 • Начисляване на ДА – преустановяване и започване;
 • Събитие с отписване на актива от ДАП;
 • Има ли задължителна граница на същественост за счетоводни цели?
 • Когато горепосоченият праг е по-нисък от 700лв какво се случва?
 • Като текущ разход или като ДНМА се третират разходите за изработка на сайт?
 • Ако дружество ремонтира наетото за извършване на своята дейност помещение как се отчитат направените ремонтни разходи?
 • Съществува ли прекласифициране на дълготраен актив държан за продажба обратно в ДА?
 • Кога и дали могат да се сменят нормите на ДА?
 • Има ли значение за данъчните цели полезният живот на ДА?
 • При договор за финансов лизинг кога започва начисляването на ДА?
 • Как да отчетем, ако един актив продължава да се употребява в дейността, не е амортизиран за данъчни цели, а счетоводно е изцяло амортизиран?
 • Кратко представяне на дискутираните в част І проблеми;
 • Събития, при които е позволено изменение на стойностите на активите в данъчния амортизационен план (ДАП);
 • Метод на отразяване на поправките в ДАП и в ГДД по ЗКПО;
 • Случаи, непозволяващи промяна стойностите на активите в ДАП;
 • Счетоводно отразяване и данъчно третиране на – преоценки, обезценки, разходи и приходи за дарение, регистриране по ЗДДС, провизии в стойността на актива и ползване на данъчен кредит за активите в ДАП;
 • Данъчни преобразувания в ГДД – отписвания и амортизации;
 • Особени случаи на отписвания от ДАП;
 • Разходи непризнати от отписване на амортизируеми активи